ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;

Φοβονται τν ρθοδοξία;
Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

.           Τὴν Κυριακὴ 27 Μαρτίου ἐπρόκειτο νὰ προβληθεῖ ἀπὸ τὴν ΕΤ-1 μία ἐπανάληψη τῆς ἐκπομπῆς ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, ἡ ὁποία ἀναφερόταν στὸν ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ θὰ ἀπαντοῦσε κατὰ κάποιο τρόπο σὲ ὅσα προπαγανδιστικὰ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὰ ἐλέχθησαν τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς καὶ κρατικοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς γιὰ τὴν ἴδια ἱστορικὴ περίοδο. Ξαφνικά, τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν προβολὴ τῆς ἐκπομπῆς, ἡ διοίκηση τῆς ΕΡΤ ἀποφάσισε νὰ διακόψει ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὴν προβολὴ τῆς δημοφιλοῦς ἐκπομπῆς ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ. Φαίνεται ὅτι τἑλληνορθόδοξο πνεῦμα τοῦ 1821 ἐνοχλεῖ . ἐκσυγχρονιστικἀντίληψη περὶ δημοκρατίας ὁρίζει ὅτι στὴν τηλεόραση μποροῦν νὰ μιλοῦν ἀπεριόριστα οἐθνοαποδομητὲς καὅσοι κατηγοροῦν ἀτεκμηρίωτα τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ περικόπτονται καἐμποδίζονται ὅσες φωνὲς ἔχουν νὰ προσκομίσουν σοβαρὲς ἀποδείξεις γιὰ τὸν ἐθνικό, κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ ρόλο τοὈρθοδόξου κλήρου.
.         Ἡ ἐκπομπὴ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ἐπὶ 19 συναπτὰ ἔτη κοσμοῦσε τὸ πρόγραμμα τῆς ΕΤ-1 καὶ εἶχε πολυάριθμο καὶ “φανατικὸ” ἀκροατήριο. Οἱ τηλεθεατὲς ποὺ τὴν ἔβλεπαν δὲν ἦσαν μόνο ἄνθρωποι ἐκκλησιαζόμενοι, ἀλλὰ γενικότερα Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ποὺ ἤθελαν νὰ ἀκούσουν μία ἤρεμη συζήτηση μὲ ἐπιχειρήματα, χωρὶς κραυγὲς καὶ διαπληκτισμούς. Ὁ παρουσιαστὴς Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἐπέλεγε θέματα ὄχι μόνον θεολογικά, ἀλλὰ καὶ ἱστορικά, ἐκπαιδευτικὰ κοινωνικά, οἰκογενειακὰ καὶ ἄλλα εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος. Ἐμφανίσθηκαν γνωστὲς προσωπικότητες τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης, ἀκούσθηκαν ἤρεμες φωνὲς ποὺ προτείνουν λύσεις γιὰ καυτὰ θέματα τῆς ἐποχῆς, προβλήθηκαν συμβουλὲς γιὰ βελτίωση τῶν ἀνθρωπίνων καὶ οἰκογενειακῶν σχέσεων, παρουσιάσθηκαν ἡ ἱστορία καὶ τὰ προβλήματα τοῦ ἐκτὸς Ἑλλάδος Ἑλληνισμοῦ, δόθηκαν μὲ τρόπο ἐπιστημονικὸ- ἀλλὰ καὶ κατανοητὸ- ἑρμηνεῖες σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν Πίστη, στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, στὶς ἀγωνίες τῶν νέων καὶ τῶν γονιῶν, στὴν κρίση τῆς κοινωνίας μας. Ἡ διακοπὴ μίας τέτοιας ἐκπομπῆς ὁπωσδήποτε ἀφήνει ἕνα μεγάλο κενό.
.           Δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω τὴν λογικὴ τῶν διοικούντων τὴν ΕΡΤ ποὺ ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση γιὰ ὁριστικὴ διακοπὴ τῆς ἐκπομπῆς. Δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον οὔτε μία ἐκπομπὴ στὴ δημόσια τηλεόραση, γιὰ νὰ προβάλλει τὸν λόγο τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ παλαιὰ καὶ νέα προβλήματα ποὺ παρουσιάζονται. Κα μως ο ρθόδοξοι Χριστιανο ποτελον τν πλειοψηφία σ’ ατν τν τόπο, φορολογονται κα μ τν βολ τος στηρίζουν τ λειτουργία τς ΕΡΤ. Ατος δν τος πολογίζει διοίκηση τς ΕΡΤ; Ἢ μήπως ὑπῆρχε μεγάλο κόστος; Ἐξ ὅσων γνωρίζω ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010 παίζονταν ἐπαναλήψεις τὴ ἐκπομπῆς, ἄρα τὸ κόστος ἦταν μηδενικό. Στὴν Γαλλία, ὅπου ἐπικρατεῖ μία ἀκραία μορφὴ χωρισμοῦ τοῦ κράτους ἀπὸ κάθε μορφὴ Ἐκκλησίας καὶ θρησκευτικῆς κοινότητας, ἡ δημόσια ραδιοτηλεόραση ἔχει ἐκπομπὲς θρησκευτικοῦ περιεχομένου. Ἡ ἐκπομπὴ ὅμως αὐτὴ δὲν ἦταν μία κλασικὴ «θρησκευτικὴ» ἐκπομπή. Ἄνοιξε τὰ φτερά της καὶ φρόντισε νὰ διευρύνει τὴ θεματολογία της, ὥστε ἂν ἀποτελεῖ μία χαρακτηριστικὴ «ποιοτικὴ» ἐκπομπὴ ποὺ κάθε σοβαρὴ τηλεόραση θὰ ἤθελε. Ἡ σημαντικὴ –γιὰ κρατικὸ κανάλι- τηλεθέαση τῆς ἐκπομπῆς ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ μέση διεκόπτετο γιὰ διαφημίσεις. Ὅπως ξέρουμε ὅλοι, ὁ διαφημιζόμενος δὲν ἐπιλέγει ἐκπομπὲς μὲ χαμηλὴ τηλεθέαση.
.        Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς ΕΡΤ ἔρχεται σὲ ἀκατάλληλη στιγμή. Ὅταν ὑπάρχει οἰκονομική, πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση στὴ χώρα, μας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δίνουμε στὸ λαὸ μας πνευματικὰ ἐφόδια καὶ ἠθικὴ ἀνάταση. π πο θ ντλήσει ασιοδοξία ν δν κούει τν λόγο τς ρθοδοξίας γι τ μείζονα ζητήματα πο τν πασχολον; Ποῦ θὰ βρεῖ ἀποκούμπι καὶ στήριγμα στὴ μάχη τῆς καθημερινότητας; Θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι ὅποιος θέλει, μπορεῖ νὰ ἐκκλησιάζεται στοὺς ναοὺς καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἱερεῖς. Ναί, ἀλλὰ στὴν ἐποχὴ τῆς τηλεοπτικῆς παντοδυναμίας, εἶναι ἔλλειμμα γιὰ τὴν δημοκρατία μας νὰ ἀποκλείεται ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἀκουγόταν μὲ τρόπο ἤπιο ἀπὸ τὴν δημόσια τηλεόραση. Ἐξ ἄλλου πρέπει νὰ προσέξουμε καὶ τὴν πρόσφατη λίαν ἐνδιαφέρουσα ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς 18.3.2011. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔρχεται νὰ δικαιώσει τὴν Ἰταλία, ἡ ὁποία ἔχει νομοθετήσει ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Ἐσταυρωμένου στὰ σχολεῖα. Ἔτσι ἀνατρέπεται προηγούμενη ἀπόφαση 7 δικαστῶν ποὺ εἶχαν ἀρχικὰ καταδικάσει τὴν Ἰταλία.
.         τυμηγορία ατ το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου δίνει τ δικαίωμα σ κάθε χώρα ν ποφασίζει μόνη της ποι εναι πολιτιστικ ταυτότητα κα πς θ τν προβάλει μέσα π τν παιδεία κα λλα μέσα κοινωνικοποιήσεως. Τ Δικαστήριο λέει τι Χριστιανισμς εναι πικρατοσα θρησκεία στν ταλία κα εναι λογικ ν πηρεάζει τν κπαίδευση. πίσης πόφαση τονίζει τι πέραν το θρησκευτικο του ρόλου σταυρωμένος εναι θεμελιδες συστατικό του πολιτισμο κα τς ταυτότητας τς ταλίας. Ἄρα μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ κάθε σχολικὴ αἴθουσα ἔστω καὶ ἂν κάποιοι μαθητὲς εἶναι ἀλλόθρησκοι ἢ ἄθεοι.
.         Μ ατ τ λογικ κα ταυτότητα το λαο μας εναι βαθύτατα πηρεασμένη π τν ρθόδοξη Πίστη κα παράδοση. Ὅπως ἔλεγε ὁ Γάλλος συγγραφέας Ζὰκ Λακαριὲρ «γιὰ τὸν Ἕλληνα ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τὸ σπίτι του». Καὶ ὁ ἀείμνηστος Βρετανὸς Βυζαντινολόγος Στῆβεν Ράνσιμαν ὑπογράμμιζε ὅτι «ὁ 21ος αἰώνας θὰ εἶναι ὁ αἰώνας τῆς Ὀρθοδοξίας». Εἶναι, λοιπόν, δίκαιο νὰ διακόπτεται ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση μία ἐκπομπὴ βασισμένη στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση; Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἡ διοίκηση τῆς ΕΡΤ ἔχει τὸ σθένος νὰ ἀναθεωρήσει τὴν λανθασμένη ἀπόφασή της.

ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

 

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: