ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τὸ ξαναγράψιμο τῆς ἱστορίας μας
Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἂν καὶ τὸ «ξαναγράψιμο» τῆς Ἱστορίας εἶναι… κανονικὰ γραμμένο,
μὴ  διαφεύγει τὸ γεγονὸς
πὼς ἀπὸ γνωστοὺς κύκλους “Νεοευαγγελιστῶν τῆς Θεολογίας”
προωθεῖται  τὸ ξαναγράψιμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Τὸ μέλλον ἐπιφυλάσσει ἄκρως ἐνδιαφέρουσες προοπτικές !

.        Τελευταία ἐπιχειρεῖται τὸ ξαναΐδωμα καὶ ξαναγράψιμο τῆς ἱστορίας μας. Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ κάποιοι ἐπαΐοντες προσπαθοῦν ἐναγώνια νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἡ τεσσάρων αἰώνων ὀθωμανικὴ κυριαρχία, ἡ φοβερὴ τουρκοκρατία, ἦταν μία ἰδανικὴ περίοδος συνεργασίας, συγχρωτισμοῦ καὶ συγκοινωνίας μὲ τοὺς ὑπόδουλους προγόνους μας, τοὺς ἄμοιρους ραγιάδες. Ἡ μελέτη ὀθωμανικῶν ἀρχείων ἔφερε στὸ φῶς νέα, δυνατὰ -λένε- στοιχεῖα ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἀρχοντικοί, περαστικοί, γενναιόδωροι καὶ λίαν εὐγενικοί. Ἀρκετοὶ εἶναι οἱ Νεοέλληνες ποὺ ἀποροῦν, ἀνησυχοῦν καὶ προβληματίζονται σοβαρὰ γιὰ τὸ ποῦ ἀποβλέπουν οἱ συντάκτες καὶ ἐκφραστὲς τοιούτων πρωτότυπων καὶ ἀτεκμηρίωτων ἀπόψεων. Μετὰ ἀπὸ 190 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ξαναγράφεται ἡ ἱστορία μας.
.        Πῶς ἀποδεικνύεται σοβαρὰ ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀπέκτησαν ἐθνικὴ συνείδηση λίγο πρὶν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821; Ἡ κοινὴ καταγωγή, ἡ ἴδια γλώσσα, ἡ αὐτὴ θρησκεία, τὰ ὅμοια ἤθη καὶ ἔθιμα, δὲν ἀποτελοῦν ἐθνικὴ συνείδηση ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα; Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ λεγόμενη βυζαντινὴ ἐποχὴ δὲν συνεχίζεται νὰ ζεῖ καὶ νὰ δημιουργεῖ περίφημο πολιτισμὸ τὸ ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων; Κληρικοί, λόγιοι, συγγραφεῖς καὶ περιηγητὲς λαθεύουν τόσο πολὺ ὅταν καὶ πρὸ καὶ μετὰ τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως μιλοῦν δυνατὰ γιὰ τὴ λαμπρὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Δὲν ὑπάρχουν ντοκουμέντα ποὺ μιλοῦν γιὰ ὑπέρογκες φορολογίες τῶν ὑποδούλων, μαρτύρια τῶν ὀρθοδόξων, βίαιους ἐξισλαμισμούς, παιδομαζώματα καὶ γενιτσαρισμούς; Οἱ τολμηροὶ ἀγωνιστές, κλέφτες καὶ ἀρματολοὶ ἦταν φυγόδικοι ἐγκληματίες, ὅπως ἀκούστηκε πρόσφατα; Ἀποκλειστικὰ οἰκονομικῆς φύσεως ἦταν τὰ αἴτια τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ 1821; Μὰ οἱ μαρξιστὲς δὲν ἀναθεώρησαν σὲ συνέδριό τους, πρὸ τριακονταετίας, τὶς μονολιθικὲς αὐτὲς θεωρίες τους;
.          Δὲν φωνάζουμε ἀναίτια γιατί θίγονται καθιερωμένες καὶ κατασταλαγμένες ἀπόψεις, γιατί ἔτσι μεγαλώσαμε, γιατί ἔτσι μᾶς συμφέρει, γιατί φοβόμαστε τὸν ἀντίλογο, γιατί δὲν ἔχουμε ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα Δὲν συνηθίζουμε νὰ κραυγάζουμε, δὲν φοβόμαστε νὰ διαφοροποιηθοῦμε ἀπὸ ἀκατοχύρωτες νέες ἀπόψεις. Τὸ 1821, λέγουν, ἱδρύεται τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Πρὶν τί ὑπῆρχε; Ποιοί κατοικοῦσαν; Ποιοί ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔμεναν ἐδῶ; Μήπως θέλουν νὰ ποῦν πὼς τὸ 1821 ἱδρύθηκε τὸ νεοελληνικὸ κράτος; Ἐπιτρέπεται ἱστορικοὶ νὰ συγχέουν τοὺς ὅρους ἔθνος καὶ κράτος; Ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία δὲν παρέχεται πρὸς διαμάχη, ἀκροαματικότητα καὶ κερδοσκοπία. Μὴ δραματοποιεῖται κι ἐξευτελίζεται ἐπιπόλαια ἡ ἱστορία μας. Μὴ προσβάλλουμε τὸ χυμένο αἷμα ἡρώων γιὰ τὴ σημερινὴ ἐλευθερία μας. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ καταθέτει τὶς προσωπικές του ἑρμηνεῖες τῆς ἱστορίας. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸ σύνολο, ἀφοῦ συζητηθοῦν ἀρκετὰ σοβαρὰ καὶ ἀπροκατάληπτα. Θὰ ἀφαιρέσουμε τὴ φουστανέλα καὶ τὸ καρυοφύλλι ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ θὰ τοὺς βάλουμε “μπλουτζίν” καὶ αὐτόματα ὅπλα; Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 δὲν ἀγωνίσθηκαν “γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία”; Ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ οἰκονομικὴ ἀνόρθωση καὶ τὴν ἵδρυση ἐθνικοῦ κράτους; Δὲν ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας; Ἀπὸ ποῦ ξεκίνησαν; Ἀπὸ κάποια ταβέρνα; Μύθος καὶ τὸ κρυφὸ σχολειό, παραμύθι καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ κλήρου στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση; Ἐπὶ 190 ἔτη οἱ ἱστορικοί μας ἔλεγαν τόσο σοβαρὰ ψέματα; Γιατί; Τόσα χρόνια ἤμασταν ἀνώριμοι καὶ τώρα ξαφνικὰ ὡριμάσαμε γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν κρυμμένη καὶ μεγάλη ἀλήθεια τοῦ κ. Βερέμη; Ἡ ἀλήθεια ἔρχεται μὲ τὴ διαγραφὴ μύθων; Ἀλήθεια σημαίνει λησμοσύνη τῆς λήθης. Ἄγρυπνη, ὀρθή, ἀκριβοδίκαιη μνήμη τῶν ἱστορικῶν γεγονότων. Γιὰ ποιό λόγο νὰ ἐφευρεθοῦν καὶ νὰ ἐπικρατήσουν τόσοι μύθοι; Μήπως δὲν πρόκειται γιὰ μύθους καὶ μέσα σὲ αὐτοὺς κρύβεται πολλὴ ἀλήθεια; Ἡ μελέτη ὀθωμανικῶν ἀρχείων δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ρωσικά, αὐστριακά, ἀγγλικά, ἀκόμη καὶ σὲ ἄλλα ἀνέκδοτα ἑλληνικά;
.          Δὲν μπορεῖ ἕνας ἱστορικὸς ἀπὸ προσωπική του ἰδεολογία καὶ ἰσχυρὴ προκατάληψη νὰ διαγράφει ἀσυζητητὶ μὲ μία μονοκονδυλιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ κλήρου καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, στὴν πορεία τοῦ Γένους. Δὲν πρόκειται γιὰ ἁπλὴ ἀντιπαράθεση, ὑπερασπίζοντας τὸ τίμιο καὶ ματοβαμμένο ράσο, ἀλλὰ γιὰ ἔντονη καὶ ὁλόψυχη διαμαρτυρία. Οἱ ἰθύνοντες τῆς νεόκοπης ἱστορίας συνεχίζουν ἕναν ἄχαρο ρόλο, γνωστὸ καὶ συνηθισμένο πλέον, μίας δίχως αἰδῶ, ἄσκοπης καὶ ἀστοιχείωτης πολεμικῆς κατὰ τοῦ ἱεροῦ, τοῦ ὅσιου καὶ τοῦ ὡραίου. Κτυποῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὀρθοδοξία, τὴ θρησκεία, τὸν κλῆρο, τὸν μοναχισμό. Θεωροῦν, λέγουν, ἀρκετὰ ὥριμο τὸν καιρὸ γι’ αὐτή τους τὴν ἰσοπέδωση. Τὴν τελευταία ὅμως λέξη τῆς ἱστορίας, τὴν τελεία καὶ τὴν παύλα, ἄλλοι σίγουρα θὰ τὴ βάλουν. Ἡ Ἐπανάσταση ἄρχισε μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας στὶς 25-3-1821, ἡμέρα Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ὁ εὐαγγελισμὸς ἔφερε τὴν ἀνάσταση στὴν πονεμένη καὶ γλυκιὰ πατρίδα μας.

ΠΗΓΗ:  ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 26.03.2011

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: