ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Τοῦ Ἀρχιεπ. Σινᾶ)

Ὀρθοδοξία καὶ Παράδοσι
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθὼ κ. Δαμιανοῦ

Α΄
Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία

.         Ὀρθοδοξία σημαίνει ὀρθὴ πίστι. Ποιὰ εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ «ὀρθὴ πίστι»;
.      1. Ἡ πίστι στὸν ἀληθινὸ Θεὸ δὲν εἶναι σοφία ἀνθρώπινη. Δὲν εἶναι προϊὸν ὡραίων καὶ βαθυστόχαστων συλλογισμῶν καὶ σκέψεων. Δὲν εἶναι κἂν ἐφεύρημα ἀνθρώπων. Δὲν ἀνακάλυψαν ἄνθρωποι τὴν ὕπαρξι καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
.          Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς «ἀπεκάλυψε» καὶ «ἐφανέρωσε» τὸν Ἑαυτό του στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ «ἀποκάλυψι» αὐτὴ τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἀπὸ τὸν Χριστό, «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Ἔγινε, ὄχι μόνο στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπου ἔχουμε τὴν σάρκωσι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν «φανέρωσι» τῆς θεότητός Του μὲ τὴν θεία διδασκαλία καὶ τὰ θαύματά Του καὶ τὴν ἀποκαλυφθεῖσα δόξα Του στὴν Βάπτισι, στὴν Μεταμόρφωσι, τὴν Ἀνάστασι, ἀλλὰ καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.
.          Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Χριστὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐμφανίζεται στοὺς Προφῆτες καὶ συνομιλεῖ μαζί τους, τοὺς λέει τί νὰ ἐξαγγείλουν στὸν περιούσιον λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰσραήλ. Ὁ Χριστὸς εἶναι στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Ἄγγελος Κυρίου, ὁ Ἄγγελος τῆς δόξης, ὁ Κύριος Σαβαώθ, ὁ Ὤν, ὁ Θεὸς Ἀβραάμ, ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, ὁ Θεὸς Ἰακώβ, ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος κ.λπ.

.            2. Ἡ «θεία Ἀποκάλυψι» ἔγινε σὲ ἀνθρώπους. Σὲ ποιοὺς ὅμως ἀνθρώπους; Σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; Ὄχι. Δὲν «ἀποκαλύπτεται» ὁ Θεὸς σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν εἶναι ἱκανοὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ δοῦν τὸν Θεὸ ν’ «ἀποκαλύπτη» τὸν Ἑαυτό Του. Ἡ μεγαλύτερη τιμωρία τοῦ Θεοῦ γιὰ ἕναν ἄνθρωπο εἶναι νὰ δῆ τὸν Θεό, χωρὶς νὰ εἶναι προετοιμασμένος νὰ τὸν δῆ. Γι’ αὐτὸ ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ προετοιμάζεται κατάλληλα, νὰ φθάση στὴν τελειότητα, στὴν ἁγιότητα, τὴν θέωσι, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ δῆ τὸν Θεό, χωρὶς νὰ πεθάνη. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ φθάνει σ’ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ κατάστασι, εἶναι ὁ «θεούμενος», ἔγινε κατὰ χάριν Θεός. Στὴν κατάστασι αὐτὴ μπορεῖ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος πρὸ τοῦ τάφου, προτοῦ πεθάνη.
.          Ὁ Θεός, λοιπόν, «ἀποκαλύπτει» καὶ «φανερώνει» τὸν Ἑαυτό Του μόνο σ’ ὅσους ἀνθρώπους ἔχουν φθάσει στὴν ἁγιότητα, τὴν θέωσι. «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ», λέει ὁ Κύριος, «ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὅψονται». Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ καθαροί, οἱ τέλειοι, οἱ θεούμενοι; Εἶναι οἱ ἅγιοι.
.        Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας γράφει: «Δεῖ ἐπαγωνίσασθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ πίστει τοῖς ἁγίοις». Ἡ πίστι δηλαδή, λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, παρεδόθη ὄχι σὲ κάποιους, ἀλλὰ σὲ ἁγίους. Σὲ ἀνθρώπους, δηλ., κατὰ χάριν Θεούς. Ἀνθρώπους χωρὶς ἐπίγειες ἐπιδιώξεις, ἀνθρώπους μὲ ταπείνωσι κι ὅλες τὶς ἀρετές.

.       3. Τί «ἀποκαλύπτει» ὁ Θεὸς στοὺς ἁγίους; «Ἀποκαλύπτει» καὶ «φανερώνει» τὴν θεότητά Του. Τὰ «μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν», δηλαδὴ ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ὅλη τὴν «θεολογία». Ὅλην τὴν πίστιν.
.         Αὐτὰ ὅμως τὰ πράγματα, ποὺ βλέπουν οἱ ἅγιοι νὰ τοὺς ἀποκαλύπτη ὁ Θεός, εἶναι πράγματα «ἀπερίγραπτα». Δὲν μοιάζουν μὲ τίποτε ἄλλο. Κι εἶναι φυσικό, γιατί δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ὁμοιότητα μεταξὺ «κτιστῶν», ποὺ εἶναι ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν «ἀκτίστων», ποὺ εἶναι ὁ Θεός.

ΠΗΓΗ: «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» τ. 85, 16.04.1980
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

συνεχίζεται

, , , , , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: