“ΣΑΛΑΤΑ” ΜΕ ΑΓΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ …ΚΑΛΑΜΩΝ !

Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος εἰσηγεῖται ἕνα νέο Οἰκουμενισμὸ
[Δὲν μᾶς ἔφτανε ὁ παλιός, βρήκαμε τὸν Νέο !]
γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων

ΣΧΟΛΙΟ « ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅ, τι δὲν κατάφερε ὁ Χριστός,
θὰ τὸ καταφέρει …ἡ σαλάτα μὲ ἁγνὸ ἐλαιόλαδο Καλαμῶν!

.         «Ἡ πύλη ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων amen.gr μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου κατὰ τὴν παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τῆς μελέτης τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη, «Σύνοψη τῆς Κοινωνικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας».

.         Θὰ ἀφήσουμε ἀσχολίαστο τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς παρουσίασης ἑνὸς καθαρὰ αἱρετικοῦ – παπικοῦ ἔργου. Θὰ σχολιάσουμε ὅμως τὴν οὐσία ὅσων εἶπε ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας.
.           Εἶπε λοιπὸν μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος: «Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ μία πρόκληση γιὰ τὶς ὑπόλοιπες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες γιὰ νὰ ξεκινήσει ἕνας νέος οἰκουμενικὸς διάλογος… Ἕνας διάλογος ποὺ χωρὶς νὰ παραθεωρεῖ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ Θεολογικὸς διάλογος καὶ ποὺ εἴκοσι καὶ πλέον χρόνια πραγματοποιεῖται, θὰ ἀποτελέσει – αὐτὸς ὁ νέος Οἰκουμενισμός, μία κοινὴ προσπάθεια τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, κυρίως μέσα στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ μπορέσουν ὅλες μαζὶ νὰ δώσουν τὸ μήνυμα στὸ σύγχρονο εὐρωπαῖο ἄνθρωπο ὅτι δὲν εἶναι μόνος του, ὅτι δίπλα του ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν βοηθήσει καὶ νὰ τοῦ δώσει ἕνα μήνυμα ἐλπίδας καὶ κουράγιο γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ξεπεράσει ὅλα αὐτὰ τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα θίγονται μέσα στὸ κείμενο αὐτό». Σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω ἄποψη ὑπάρχουν πολλὲς «χριστιανικὲς Ἐκκλησίες» καὶ μάλιστα ὅλες μαζὶ καὶ ἡ καθεμιὰ ἀπὸ αὐτὲς μποροῦν «νὰ δώσουν τὸ μήνυμα στὸ σύγχρονο εὐρωπαῖο ἄνθρωπο ὅτι δὲν εἶναι μόνος του, ὅτι δίπλα του ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ».
.            Εἶναι λοιπὸν «Ἐκκλησία» καὶ «Σῶμα Χριστοῦ» ἡ παπικὴ κακοδοξία ἢ οἱ προτεσταντικὲς παραφυάδες παντὸς εἴδους; Πρέπει ἐπιτέλους νὰ ξεκαθαρίσει τὴν ἄποψή του ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας (καὶ οἱ ὁμόφρονές του οἰκουμενιστὲς) γιὰ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζουν τὸν Παπισμό: Εἶναι ὁ Παπισμὸς Ἐκκλησία ἢ αἵρεση; Εἶναι ὁ Παπισμὸς «Σῶμα Χριστοῦ»; Ἀνήκουν οἱ Παπικοὶ στὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία;
.            Ἀναφέρει παρακάτω ὁ Μητροπολίτης: «Θὰ πρέπει λοιπὸν ἡ σύνοψη αὐτὴ τῆς Κοινωνικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀπαρχὴ ἀλλὰ καὶ τὴν βάση πάνω στὴν ὁποία θὰ μπορέσουν οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες νὰ βροῦν τὸν βηματισμό τους». Στὴν παπικὴ λοιπὸν «Σύνοψη τῆς Κοινωνικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας» θὰ στηριχτεῖ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Καὶ ποιὸν βηματισμὸ ἀναζητᾶ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας; Τὸν βηματισμὸ τῆς τρικλίζουσας ἀπὸ τὴν μέθη τῶν παθῶν καὶ τῆς ἀκολασίας παπικῆς κακοδοξίας;
.           Καταλήγει δὲ ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας ἀποφαινόμενος ὅτι «Ὁ μόνος φορέας ὁ ὁποῖος θὰ μπορέσει νὰ μείνει ἀκέραιος καὶ ἀναλλοίωτος θὰ εἶναι οἱ Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες». Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀσφαλῶς θὰ μείνει ἀναλλοίωτη εἰς τοὺς αἰῶνες ἀφοῦ κεφαλή της εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἂν ὅμως καὶ οἱ αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ προτεσταντισμοῦ παραμείνουν ἀναλλοίωτες καὶ ἀμετακίνητες στὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη τότε δυστυχῶς θὰ συνεχίσουν νὰ ὁδηγοῦν στὴν πλάνη πλήθη ἀνθρώπων στὴν Εὐρώπη καὶ σ’ ὅλο τὸν κόσμο.
.            Δυστυχῶς ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος γιὰ ἀπὸ κοινοῦ διαχριστιανικὴ ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων ἀποτελοῦν συχνὴ ἐπωδὸ τῶν οἰκουμενιστῶν, ποὺ μὲ τὴν πρόφαση αὐτὴ συνεχίζουν τὶς διαχριστιανικὲς συναντήσεις καὶ τοὺς διαλόγους. Καμία ὅμως κοινὴ γραμμὴ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, διότι ἡ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν.
.           Ποιά σχέση μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς ἀνάμεσα στὴν ἀσκητικὴ Ὀρθοδοξία καὶ τὸ πάμπλουτο κοσμικὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ; Ποιά συνάφεια μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μεταξύ της φιλάνθρωπης δράσης τῶν ἐφημερίων της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης φτωχῶν παιδιῶν ἀπὸ παιδοφίλους παπικοὺς καρδιναλίους σὲ ἱδρύματα τοῦ παπισμοῦ; Ποιές κοινὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴν Προτεσταντικὴ κακοδοξία ποὺ παντρεύει καὶ χειροτονεῖ ὁμοφυλοφίλους;
.             Ἐάν, δυστυχῶς, καὶ στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχει παρεισφρήσει ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ καλοπέραση, ἐὰν τὸ ἦθος καὶ ἡ πολιτεία κάποιων ἐπισκόπων μας δὲν διαφέρει ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν καρδιναλίων τοῦ Πάπα, ἐὰν τέλος πάντων οἱ οἰκουμενιστὲς ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ μέγα χάσμα ποὺ χωρίζει τὴν πατερικὴ ἀσκητικὴ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση, τοῦτο δὲν σημαίνει πὼς θὰ τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ σύρουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὴν παγχριστιανικὴ ἑνότητα κάτω ἀπὸ τὴν παντόφλα τοῦ Πάπα. Ἂν κάποιοι διαπιστώνουν τόσο κοντινὴ σχέση καὶ ὁμοιότητα δική τους μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν ἂς ἀναλογιστοῦν πόσο ἄραγε ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων οἰ ὁποῖοι καταδίκασαν τὶς παραπάνω χριστιανικὲς ὁμολογίες ὡς αἱρετικές.

ΠΗΓΗ: http://thriskeftika.blogspot.com/

 

Advertisements

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: