«ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΜΩΝ…»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30.01.2011
(Ἑβρ. ιγ´ 7-16)

Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.
Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
 Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. Ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες· ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε.
Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Δι’ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ’ ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν … ὧν ἀναθεωροϋντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν».

.         1. Ἡ παραγγελία τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου ἀφορᾶ ὅλους τοὺς πιστοὺς κάθε ἐποχῆς. Στὸν καθένα μας ἀπευθύνεται καὶ μᾶς τονίζει τὴν ἀνάγκη νὰ θυμώμαστε τοὺς Ἀποστόλους καὶ μεγάλους διδασκάλους μας, τοὺς ἥρωες καὶ μάρτυρες τῆς πίστεως. Καὶ νὰ τοὺς τιμᾶμε, μιμούμενοι τὴν πίστη τους, ποὺ ἦταν τόσο φλογερή.
.          Σήμερα τιμᾶμε τοὺς «τρεῖς μεγίστους φωστήρας», «τὰ σεπτὰ δοχεῖα τοῦ Πνεύματος, τοὺς στερροὺς τῆς πίστεως προμάχους, τοὺς στύλους τῆς Ἐκκλησίας, πιστῶν στήριγμα» «τοὺς κήρυκας τῆς Ὀρθοδοξίας … ποιμένας χριστομιμήτους … » Ἀσυνθηκολόγητοι μὲ ὁποιαδήποτε σκοπιμότητα ἦσαν ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουν καὶ τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν πίστη. Ἀλύγιστοι στρατιῶτες ἔμειναν σ᾽ ὅλη τους τὴν ζωή.
.         Τί ὑπέροχος ρόλος! Γιὰ τὴν ἀλήθεια ἀγωνίστηκαν ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Αὐτὴν ζήτησαν νὰ κρατήσουν ἀλώβητη. Καὶ τὴν κράτησαν ἀπὸ τόσες καὶ τόσες  ἀντιδράσεις.
.          2. Αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀγωνιστῶν τὴν πίστη μᾶς προτείνει ὁ θεῖος Ἀπόστολος νὰ μιμηθοῦμε. «Ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν». Μὰ ἐμεῖς, οἱ τόσο ἀδύνατοι μποροῦμε νὰ μιμηθοῦμε τὴν φλογερὴ πίστη ἐκείνων τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων; Ἐμεῖς συχνὰ ζοῦμε μεταξὺ ἀμφιβολίας καὶ ὀλιγοπιστίας. Ἐμεῖς μόλις συναντήσουμε μία μικρὴ δυσκολία, ἕνα ἐμπόδιο, μία θλίψη, μία δοκιμασία, λυγίζουμε, τὰ χάνουμε.
.           Σήμερα μάλιστα, ποὺ φουσκώνει τὸ κύμα τῆς ἀπιστίας, σήμερα ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀμφιβάλλει γιὰ κάθε τί τὸ ὑπερφυσικό, σήμερα καὶ ἐμεῖς οἱ πιστοί, ποὺ ἐκκλησιαζόμαστε, ποὺ μελετᾶμε τὴν Ἁγία Γραφή, μὲ ὅσα ἀκοῦμε γύρω μας, μὲ τῆς ἀπιστίας τὰ συνθήματα, συχνὰ ταραζόμαστε.
.          3. Καὶ ὄμως καὶ σὲ τέτοιες ἐποχὲς ξανακούγεται ἡ θεία φωνὴ τοῦ Ἀποστόλου ποὺ μᾶς τονίζει ὅτι ἀναθεωροῦντες τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἁγίων τῆς πίστεως, πρέπει καὶ μποροῦμε καὶ στὶς πιὸ δύσκολες στιγμές μας νὰ ξαναζωντανέψουμε μέσα μας τὴν πίστη. Καὶ θὰ τὸ πετύχουμε ἂν κατορθώσουμε νὰ ἀναπλάσουμε τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησαν, τοὺς ἐχθροὺς ποὺ ἀντιμετώπισαν: Βασιλεῖς, κληρικοὺς ποὺ εἶχαν συνωμοτήσει ἐναντίον τους. Ὅμως ἔμειναν ἀκλόνητοι. Θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ τὴν πίστη τους.
.          Σήμερα -ποὺ σὲ μερικὰ σημεῖα μοιάζει ἡ ἐποχή μας μὲ τὴν ἐποχή τους- ὁ Θεὸς πάλι μᾶς ζητάει νὰ κρατήσουμε ψηλὰ τὴ σημαία τῆς πίστεως. Αὐτὸ μᾶς ζητάει. Νὰ μιμηθοῦμε τὴν πίστη τους στὴν κάθε δυσκολία μας, στὸν πόνο μας, στὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς. Νὰ μιμηθοῦμε τὴν πίστη τους καὶ ὅταν γύρω μας ἀκούγωνται συνθήματα ἀπιστίας καὶ πολλοὶ ζοῦν μέσα στὴν ὀλιγοπιστία. Μὰ καὶ ὅλοι νὰ κλονισθοῦν, ἐμεῖς πρέπει νὰ μείνουμε ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι, ἀκλόνητοι στὴν πίστη τῶν πατέρων μας ποὺ καὶ σήμερα ἔχουμε τόσο ἀνάγκη. Ξένη ἡ πίστη μας ἀπὸ κοσμικὲς ἐπιδράσεις καὶ ἔνοχες ἐπιρροές. Δὲν προσαρμόζεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. πίστη μας εναι ποστολική, Πατερική, Οκουμενική, φθασε μέχρι τς μέρες μας μέσα π διωγμος κα μαρτύρια, γι’ ατ κα εναι διαπραγμάτευτη.
.          Ἡ τεχνικὴ πρόοδος, ἡ εὐμάρεια, ἡ ἐπιστήμη δὲν καταργοῦν τὴν πίστη. Συχνὰ στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς μας ἀναδεύουν τὰ θεῖα της φτερά. Σὲ στιγμὲς συμφορῶν καὶ ἐκεῖνος ποὺ παριστάνει τὸν ἄπιστο, γονατίζει καὶ προσεύχεται. Καὶ ὅταν βρίσκεται ἐμπρὸς στὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου, καὶ τότε νιώθει πόση ἀνάγκη ἔχει τὴν βακτηρία ποὺ λέγεται πίστη.
.          4. Αὐτὴ τὴν τόσο ἀναγκαία πίστη, ἔρχονται οἱ ἅγιοι καὶ οἱ μάρτυρες, μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸν θάνατό τους, νὰ μᾶς τὴν τονώσουν.
.          Διότι καὶ σήμερα ὑπάρχουν ἅγιοι καὶ μάρτυρες. Μία ματιὰ στὸ νέο Μαρτυρολόγιο τῶν τετρακοσίων χρόνων τῆς τουρκοκρατίας ἢ στὸ μαρτυρολόγιο τῆς ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς πείθει ὅτι καὶ σήμερα μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθῆ ὁ λόγος τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου: «Μνημονεύετε» τῶν συγχρόνων ἡρώων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεως «ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν».

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», τ. 4228, 27.01.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

 

 

 

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: