«ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ … ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

  • «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μιὰ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη καὶ περιεκτικὴ ἐπφυλλίδα. Χωρὶς περιστροφὲς καὶ εὔπεπτες ρητορεῖες συναφειακοῦ προσανατολισμοῦ καὶ κενῆς ἀπάτης.

«ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ … ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

.         Εὔστοχος ὁ χαρακτηρισµός. Τί ἦσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἥρωες καὶ οἱ µάρτυρες τοῦ Χριστιανισµοῦ; Ἄνθρωποι ποὺ πίστεψαν στὴν ἀλήθεια καὶ γιὰ χάρη τῆς ἀλήθειας θυσίασαν τὴν ζωή τους. Ριψοκινδύνευαν τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὴν ἀλήθεια. Καµιὰ ὑποχώρηση ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς ἀλήθειας. Λάτρεις τῆς ἀλήθειας. Στὴν γενναία ψυχή τους ἀντηχοῦσε ἡ διακήρυξη τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Οὐ δυνάµεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας» (Β´ Koρινθ. ιγ´ 8). Δὲν µπορουµε νὰ κάνουµε τίποτα ἐναντίον τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀλήθεια. Καµιὰ θυσία δὲν µᾶς λυγίζει. Σύνθηµά µας ἔχουµε τὸ «ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας» (Σοφ. Σειρὰχ δ´ 28).
.         Αὐτοὶ ἦσαν οἱ µάρτυρες, οἱ ἥρωες τῆς πίστεως. Βάδιζαν στὰ ἴχνη τοῦ Ἀρχηγοῦ τους, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος στὴν πιὸ κρίσιµη ὥρα τοῦ µαρτυρίου Του, µπροστὰ στὸν Πιλάτο, διακήρυξε: «Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννηµαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσµον, ἵνα µαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ» (Ἰωαν. ιη´ 37). Ἦλθα στὸν κόσµο γιὰ νὰ κηρύξω τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ µαρτυρήσω γιὰ τὴν ἀλήθεια. Ἀδιάσπαστα συνδεδεµένη ἡ ἀλήθεια µἐ τὴν θυσία. Ἡ ἀλήθεια ἀπαιτεῖ θυσίες καὶ ἡ θυσία θεµελιώνεται στὴν ἀλήθεια. Δὲν µπορεῖ νὰ ὑπάρξη ἀλήθεια, ποὺ ὁµολογεῖται καὶ διακηρύσσεται σὲ κάθε στιγµή, χωρὶς θυσία. Καὶ ἡ ἀπουσία τῆς θυσίας, ὅπως καὶ τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὴν ὑλιστικοκρατουµένη ἐποχή µας, θὰ ἔπρεπε νὰ µᾶς ἀνησυχῆ. λλὰ θυσία παιτεῖ γενναες καρδιές, πο µπνέονται κα µαθητεύουν στ πι µεγάλο σχολεο το ρωισµοῦ, κάτω π τν σκι το Σταυρο. Στὴν µορφὴ τοῦ σταυρωµένου Λυτρωτῆ ἀτενίζουν τὸ ἀπαράµιλλο πρότυπό τους.
.         Ἔτσι εἶναι. Ἡ θυσία ὄχι µόνο ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Δὲν ὑπῆρξαν ἀληθινὰ µεγάλες µορφὲς χωρὶς τὸ πνεῦµα τῆς θυσίας καὶ αὐταπαρνήσεως. λυδία λίθος τς γνησιότητος νὸς ργου κα τς ξίας νὸς γέτου εναι θυσία. ποιος δν εναι πρόθυµος σ θυσίες, δν κάνει γι γέτης κα δν µπορε ν πηρετήση τν λήθεια. Καὶ ὁ Χριστιανισµὸς µᾶς παρουσίασε τὴν θυσία στὴν ἰδανική της µορφή, στὴν θυσία τοῦ ἐγώ. Χωρὶς αὐτὴ τὴν θυσία κάθε ἄλλη δὲν εἶναι θυσία. Ἀκριβῶς γιατί εὐκολότερα κανεὶς θυσιάζει τὴν ζωή του παρὰ τὸ ἐγώ του.
.          Αὐτὸ τὸ µεγαλεῖο τῆς θυσίας στὴν ἰδανική του µορφὴ µας τὸ παρουσίασε ὁ Χριστιανισµός. Καὶ ἦταν πραγµατικὰ µία θυσία ὄµορφη, ἁγνή, καθαρή, µοναδική. Παιδιὰ καὶ νέοι καὶ τρυφερὲς παρθένες καὶ γέροντες δὲν δίστασαν, ξεπερνώντας τὴν φυσικὴ ἀδυναµία, νὰ προσφέρουν µἐ ἐνθουσιασµὸ τὴν πιὸ ὡραία θυσία ποὺ γνώρισε ποτὲ ὁ κόσµος. Ἡ θυσία αὐτὴ δὲν ἦταν ἀναγκαστική. Δὲν προσφερόταν, γιατὶ δὲν µποροῦσαν νὰ τὴν ἀποφύγουν. Ἦταν ἐθελούσια. Γινόταν µὲ χαρά. Ἀνέβλυζε ἀπὸ τὸ νεκρωµένο ἐγὼ καὶ τὴν ἀγάπη στὴν ἀλήθεια ποὺ ὑπηρετοῦσαν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὸ µατωµένο πρόσωπο ἄνθιζε οὐράνιο τὸ χαµόγελο, τὴν ἴδια στιγµὴ ποὺ τὸ πληγωµένο σῶµα τὸ διαπερνοῦσε ἡ ροµφαία τοῦ πόνου.
.          Ἀλλὰ καὶ ὅταν σταµάτησαν οἱ αἱµατηροὶ διωγµοὶ καὶ τὰ δόντια τῶν θηρίων τὰ ἀντικατέστησαν ἡ εἰρωνεία, ὁ χλευασµός, ἡ ἀπώλεια θέσεων, ἀξιωµάτων, προνοµίων καὶ τότε οἱ ἀληθινοὶ πιστοὶ δὲν ἤξεραν ἄλλη γλῶσσα καὶ δὲν ἀκολουθοῦσαν ἄλλη τακτικὴ ἀπὸ τὴν θυσία. [ΣΗΜ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὴ ἡ γλῶσσα, δηλ. τῆς θυσίας ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, εἶναι ΕΝΤΕΛΩΣ …ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ! ! !] Ἀνυποχώρητοι σὲ ἐκβιασµοὺς καὶ ἀπειλές, ἤρεµοι, στέκονταν ὄρθιοι στὴν χριστιανική τους ἔπαλξη, στὴν ἀλήθεια ποὺ ἀγαποῦσαν µἐ πάθος. Καµιὰ παραχώρηση στὴν σκοπιµότητα καὶ στὸ ψέµα. Πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Τίποτε ἄλλο.
.         Ἀλλὰ τὸ σάλπισµα τοῦ ἡρωισµοῦ καὶ τῆς θυσίας, τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισµα τοῦ Χριστιανισµοῦ, ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῶν καιρῶν µας. Κα σήµερα παιτεται πρωτοχριστιανικς ρωϊσµὸς γιὰ νὰ µὴ συµβιβασθῆ κανεὶς καὶ ὑποκύψη στὸν ἑλκυστικὸ πειρασµὸ τοῦ βολέµατος. Εἶναι πράγµατι φοβερό! Κάποτε οἱ Χριστιανοὶ ἀψηφοῦσαν τὰ λιοντάρια. Ἦσαν οἱ ἴδιοι «λέοντες πῦρ πνέοντες». Σήµερα; …

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», τ. 4228, 27.01.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

 

, , , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: