ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «Χ.Β.»: Μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία, ἡ ἑλληνική, ἔχει πλέον ἐθισθεῖ στὴν σταδιακὴ ἐκχώρηση τμημάτων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν (ἐν προκειμένῳ ἐπεξεργασία ἀρχείων τηλεπικοινωνιακῶν δεδομένων) καὶ συνεπῶς ἔχει ἤδη καταστεῖ δέσμια ἀοριστολογικῶν νομοθετημάτων (π.χ. ποιός θὰ κάνει τὴν ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν δεδομένων; Ποιός εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀξιολογεῖ κάθε φορὰ ποιό δεδομένο εἶναι “ὕποπτο”) μὲ μακροπρόθεσμες ὀλέθριες συνέπειες. Μακάρι τὸ μέλλον ἀπὸ μόνο του νὰ μὴ ἀποβεῖ τόσο πειστικό, ὤστε νὰ μετανιώσουν γιὰ τὴν ἀθωότητά τους οἱ ‘ὑπεραισιόδοξοι” !)

Δωδεκάμηνο φακέλωμα γιὰ Τηλεφωνία καὶ Διαδίκτυο

Τς ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ἐφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12.01.2011)

.       Ὑποχρεωτικὸ προληπτικὸ φακέλωμα τῶν δεδομένων τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν πολιτῶν (μέσῳ σταθερῆς, κινητῆς τηλεφωνίας καὶ Ἰντερνὲτ) γιὰ 12 μῆνες, προκειμένου νὰ διατίθενται στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴ διακρίβωση ἰδιαίτερα σοβαρῶν ἐγκλημάτων, κυρίως τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, προβλέπει νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ποὺ ἐνσωματώνει στὴν ἐθνικὴ νομοθεσία σχετικὴ κοινοτικὴ ὁδηγία (2006/24/ΕΚ). Μὲ τὸ ἴδιο νομοσχέδιο ποὺ κατατέθηκε, χθές, στὴ Βουλὴ ἐπιχειρεῖται νὰ μποῦν κανόνες στὸ καθεστὼς τῆς ἀσύδοτης ἀστυνομικῆς βιντεοεπιτήρησης, ἂν καὶ πλέον θεσμοθετεῖται ἡ γενικευμένη λειτουργία τῶν καμερῶν στοὺς δημόσιους χώρους.
.         Μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις ὑποχρεοῦνται οἱ παροχοι ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ἢ δημόσιων δικτύων νὰ διατηροῦν γιὰ 12 μῆνες -ἐντός της ἑλληνικῆς ἐπικράτειας- τὰ δεδομένα κίνησης ἢ θέσης (ἡμερομηνία, ὥρα , διάρκεια, εἶδος ἐπικοινωνίας) καθὼς καὶ δεδομένα ἀναγνώρισης τοῦ συνδρομητῆ ἢ τοῦ χρήστη, ὁποιουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου. Ρητῶς ὁρίζεται ὅτι στὰ δεδομένα ποὺ τηροῦνται δὲν θὰ περιλαμβάνονται τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἡ ἰστοσελίδα, καθὼς καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ παράγονται ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μέσῳ τοῦ Διαδικτύου.
.          Ἡ ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων ἐπιτρέπεται μόνον ἐφ᾽ ὅσον διαταχθεῖ ἡ διενέργεια τῆς ἀνακριτικῆς πράξης τῆς ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου εἰς βάρος συγκεκριμένου προσώπου γιὰ τὴν τέλεση συγκεκριμένου ἐγκλήματος, ἐνῶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προληπτικὴ ἐπεξεργασία τους. Ἡ καταστροφὴ τῶν δεδομένων θὰ γίνεται μὲ αὐτοματοποιημένη διαδικασία. Ἡ Ἀρχὴ Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ) καὶ ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) θὰ εἶναι οἱ ἁρμόδιες ἐποπτικὲς ἀρχές, ἐνῶ προβλέπονται αὐστηρὲς κυρώσεις σὲ περίπτωση παραβίασης τῶν διατάξεων.
.         Ὡστόσο, οἱ κίνδυνοι αὐθαίρετης ἐπεξεργασίας τῶν στοιχείων ἀπὸ τὴν ἀνέλεγκτη δράση τῶν διωκτικῶν μηχανισμῶν εἶναι ὁρατοὶ καἐξαιρετικὰ πιθανἡ παραβίαση θεμελιωδῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.
.        Ὅσον ἀφορᾶ στὶς κάμερες, ἡ λειτουργία τους ἐπιτρέπεται γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας, τὴν προστασία τοῦ πολιτεύματος, τὴν ἀποτροπὴ καὶ καταστολὴ ἐγκλημάτων ποὺ συνιστοῦν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης (δράση ἐγκληματικῶν ἢ τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων) ἀλλὰ καὶ ἐγκλημάτων βίας, ἐμπορίας ναρκωτικῶν κ.λπ. καθὼς καὶ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς κυκλοφορίας. Ἡ λειτουργία τῶν συστημάτων ἐπιτήρησης μὲ τὴ λήψη ἢ καταγραφὴ ἤχου ἢ εἰκόνας ἀνατίθεται μόνο σὲ κρατικὲς ἀρχὲς (ἀστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες καὶ ΕΥΠ), μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας. Ὡς δημόσιοι χῶροι ὁρίζονται: ὁδοί, πλατεῖες, ἄλση, αἰγιαλοί, παραλίες, λιμάνια, δημόσια δάση, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος ἀνοιχτὸς καὶ ἐλεύθερα προσβάσιμος σὲ ἀπροσδιόριστο ἀριθμὸ προσώπων χῶρος, ὅπως ἐμπορικὰ κέντρα, πάρκα, χῶροι ἀναψυχῆς, μετρό, τὰ κτίρια ἐπιβατῶν τοῦ ἀεροδρομίου κ.λπ.
.         Ἐπιτρέπεται καὶ ἡ λειτουργία καμερῶν σὲ χώρους καταστημάτων γιὰ τὴν προστασία προσώπων ἢ πραγμάτων μὲ εὐθύνη τῶν ἰδιοκτητῶν καὶ ὄχι τῶν δημόσιων ἀρχῶν. Μὲ προεδρικὸ διάταγμα τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ποὺ θὰ τεθεῖ ὑπὸ τὴν κρίση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, θὰ ρυθμίζονται οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση καὶ λειτουργία τῶν συστημάτων, τὸ εἶδος τῶν δεδομένων καὶ ὁ τρόπος ἐπεξεργασίας τοὺς καθὼς καὶ συγκεκριμένα κατὰ τὸ δυνατὸν κριτήρια γιὰ τὴν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητας.
.         Στὸ νομοσχέδιο γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν κίνδυνο ποὺ ἐνέχει ἡ καταγραφὴ τῆς εἰκόνας στὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι. Στὴν περίπτωση τῶν διαδηλώσεων προβλέπεται ὅτι ἡ λειτουργία τῶν συστημάτων βιντεοεπιτήρησης θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἐξαιρετικὸ χαρακτήρα, ποὺ θὰ διασφαλίζεται μὲ κατάλληλες αὐστηρὲς προϋποθέσεις στὸ προεδρικὸ διάταγμα.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=240185

 

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: