ΚΑΛΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΡΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ (Μ. Ἀθανάσιος)

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΕΡΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΛΟΓΟΝ» ΤΟΥ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(…) Πρὸς τὴν ἐκ τῶν γραφῶν ἔρευναν καὶ γνῶσιν ἀληθῆ, χρεία βίου καλοῦ καὶ ψυχῆς καθαρᾶς καὶ τῆς κατὰ Χριστὸν ἀρετῆς, ἵνα δι᾿ αὐτῆς ὁδεύσας ὁ νοῦς τυχεῖν ὧν ὀρέγεται καὶ καταλαβεῖν δυνηθῇ, καθ᾿ ὅσον ἐφικτόν ἐστι τῇ ἀνθρώπων φύσει περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου μανθάνειν.  Ἄνευ γὰρ καθαρᾶς διανοίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς ἁγίους τοῦ βίου μιμήσεως, οὐκ ἄν τις καταλαβεῖν δυνηθείη τοὺς τῶν ἁγίων λόγους. Ὥσπερ γὰρ εἴ τις ἐθελήσειεν ἰδεῖν τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, πάντως τὸν ὀφθαλμὸν ἀποσμήχει καὶ λαμπρύνει, σχεδὸν ὅμοιον τῷ ποθουμένῳ ἑαυτὸν διακαθαίρων, ἵνα οὕτως φῶς γενόμενος ὁ ὀφθαλμὸς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἴδῃ, ἢ ὡς εἴ τις θελήσειεν ἰδεῖν πόλιν ἢ χώραν, πάντως ἐπὶ τὸν τόπον ἀφικνεῖται τῆς θέας ἕνεκεν· οὕτως ὁ θέλων τῶν θεολόγων τὴν διάνοιαν καταλαβεῖν, προαπονίψαι καὶ προαποπλῦναι τῷ βίῳ τὴν ψυχὴν ὀφείλει, καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἁγίους ἀφικέσθαι τῇ ὁμοιότητι τῶν πράξεων αὐτῶν, ἵνα σὺν αὐτοῖς τῇ ἀγωγῇ τῆς συζήσεως γενόμενος, τὰ καὶ αὐτοῖς ἀποκαλυφθέντα παρὰ Θεοῦ κατανοήσῃ, καὶ λοιπὸν ὡς ἐκείνοις συναφθεὶς ἐκφύγῃ μὲν τὸν τῶν ἁμαρτωλῶν κίνδυνον καὶ τὸ τούτων πῦρ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ἀπολάβῃ δὲ τὰ τοῖς ἁγίοις ἀποκείμενα ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ, “ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν, οὐδὲ οὖς ἤκουσεν, οὐδὲ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπων ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασται τοῖς κατ᾿ ἀρετὴν βιοῦσι, καὶ “ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν” καὶ Πατέρα, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Κυρίῳ ἡμῶν, δι᾿ οὗ καὶ μεθ᾿ οὗ αὐτῷ τῷ Πατρὶ σὺν αὐτῷ τῷ Υἱῷ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, τιμὴ καὶ κράτος καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

(…) Διὰ τὴν ἔρευναν τῶν Γραφῶν καὶ τὴν ἀληθῆ γνῶσι των χρειάζεται ἔντιμος βίος καὶ καθαρὰ ψυχὴ καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν ἀρετή· ὥστε ὁ νοῦς νὰ βαδίζῃ τὸν δρόμον της, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ νὰ τὰ καταλάβῃ, ὅσον εἶναι προσιτὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν νὰ μάθῃ περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου. Διότι χωρὶς καθαρὸν νοῦν καὶ χωρὶς τὴν μίμησιν  τοῦ βίου τῶν ἁγίων, δὲν θὰ δυνηθῇ κανεὶς νὰ ἐννοήσῃ τοὺς λόγους τῶν Ἁγίων. Ὅποιος π.χ. θέλει νὰ ἰδῇ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ὁπωσδήποτε καθαρίζει καὶ λαμπρύνει τὰ μάτια του· τὰ καθαρίζει σχεδὸν σὰν τὸ φῶς ποὺ ποθεῖ ἔτσι ὥστε νὰ γίνουν τὰ μάτια φῶς καὶ νὰ ἰδῇ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου· ἢ  ὅποιος θέλει νὰ ἰδῇ μίαν πόλιν ἢ χώραν, ὁπωσδήποτε πηγαίνει εἰς τὸν τόπον διὰ νὰ τὰ ἰδῇ,  ἔτσι, αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ἐννοήσῃ τὴν σκέψιν τῶν θεολόγων, ὀφείλει πρῶτον νὰ νίψῃ καὶ νὰ πλύνῃ τὴν ψυχή του διὰ τῆς ζωῆς του καὶ νὰ φθάσῃ ὣς τοὺς Ἁγίους μιμούμενος τὰς πράξεις των· ὥστε, κατὰ τὴν συναναστροφήν νὰ συζητήσῃ μὲ αὐτοὺς καὶ νὰ κατανοήσῃ αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἰς ἐκείνους ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, ἐπειδὴ θὰ ἔχῃ συνενωθῆ μὲ τοὺς Ἁγίους, νὰ ἀποφύγῃ μὲν τὸν κίνδυνον τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τὸ πῦρ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως, νὰ  ἀπολαύσῃ δὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα θὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν Ἁγίων εἰς τὴν  Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν (…)(Ε.Π.Ε., Μ. Ἀθανασίου  Ἔργα 1, σελ. 373-375)

ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Χωρὶς περιστροφὲς καὶ πολλὲς δαιδαλώδεις ἀναλύσεις ὁ Μέγας αὐτὸς Πατὴρ καὶ Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας θέτει τὸν ἔντιμο χριστιανικὸ βίο καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν ἀρετὴ ὡς  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση τῆς ὀρθοδόξου ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν καὶ τῆς ὀρθοδόξου θεολογήσεως.
Ἡ διατύπωση αὐτὴ αὐτομάτως διαμορφώνει ἕνα καθοριστικὸ κριτήριο: Ἰδέες καὶ θεωρίες καὶ λόγια ποὺ δὲν ἔχουν πίσω τους ἀρετὴ κατὰ Χριστόν καὶ ἁγιομίμητη ζωή, δὲν «ἀναπαύουν» τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ποὺ κατευθύνει τὴν Ἐκκλησία. Καὶ συνεπῶς κι ἂν κατορθώνουν κάποτε νὰ ἐπιπλέουν ἀλλὰ μετὰ ἀφανίζονται μαζὶ μὲ τοὺς εἰσηγητές τους.

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: