ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΛΑΑΜ (β´): ΕΝΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΛΑΑΜ (Β΄.)
Ἕνας σατανικὸς σύμβουλος

Τοῦ Ἀρχιμ. π. Μελετίου Βαδραχάνη

Στὸ βιβλίο τῶν Ἀριθμῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (ΚΕ´κεφ.) ἀναφέρεται ὅτι, ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες στρατοπέδευσαν στὴν περιοχὴ Σαττείν, συνέβη ἕνα πολὺ θλιβερὸ γεγονός. Οἱ Μωαβίτες (ἐννοεῖται καὶ οἱ Μαδιανίτες σύμμαχοί τους), ποὺ δὲν τόλμησαν νὰ πολεμήσουν μὲ τοὺς Ἰσραηλίτες, οὔτε πέτυχαν νὰ τοὺς καταραστεῖ ὁ μάντης Βαλαάμ, σκέφθηκαν κάτι πονηρὸ καὶ ὄντως διαβολικό. Κάλεσαν τος σραηλίτες ν παραστον στς εδωλολατρικς θυσίες τους κα τσι τος κατάφεραν –μ τὴν συμμετοχ τους– ν προσφέρουν λατρεία σ ψεύτικους θεούς. Τοὺς παρέσυραν ἐπίσης νὰ φᾶνε τὰ εἰδωλόθυτα καὶ φυσικὰ νὰ συμμετάσχουν σὲ ὄργια, ποὺ συνήθιζαν οἱ εἰδωλολάτρες, ὅταν λατρεύανε τοὺς θεούς τους. Ὅταν ἔγινε αὐτό, ὁ Θεός, ποὺ μέχρι τότε τοὺς προστάτευε καὶ τοὺς εὐλογοῦσε, ὀργίσθηκε καὶ παρήγγειλε στὸν Μωυσῆ ν τιμωρήσει παραδειγματικ κα νώπιον λων τοὺς ρχηγος το σραηλιτικο λαο πο τν φησαν ν μαρτήσει. Ὁ Μωυσῆς ὑπάκουσε στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ζήτησε ἀπὸ τὶς φυλὲς τοῦ Ἰσραὴλ νὰ φονεύσουν οἱ Ἰσραηλίτες (ποὺ δὲν ἁμάρτησαν) τοὺς συγγενεῖς τους, ποὺ παρασύρθηκαν ἀπὸ τοὺς Μωαβίτες καὶ ἔκαναν τὰ ὅσα ἔκαναν. Κι ἐνῶ οἱ Ἰσραηλίτες στὸ σύνολό τους ὑπάκουσαν, ἕνας Ἰσραηλίτης ὁ Ζαμβρί, ἄρχοντας ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Συμεών, ὄχι μόνο δὲν ὑπάκουσε, ἀλλὰ προκλητικὰ ὁδήγησε τὸν ἀδελφό του σὲ μία Μαδιανίτισσα, τὴν Χασβὶ θυγατέρα τοῦ ἄρχοντα τῶν Μαδιανιτῶν Σούρ, γιὰ νὰ ἁμαρτήσει μαζί της μπροστὰ στὸν Μωυσῆ καὶ ὁλόκληρο τὸν ἰσραηλιτικὸ λαό, ποὺ ἔκλαιγε συντετριμμένος γιὰ τὸ κατάντημά του μπροστὰ στὴ θύρα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου! Τότε ἕνας Ἰσραηλίτης, ποὺ ὀνομαζόταν Φινεὲς καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ καὶ ἐγγονὸς τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἀρχιερέως, ὅταν εἶδε τὴν ἀναισχυντία αὐτή, σηκώθηκε μπροστὰ σὲ ὅλους καὶ παίρνοντας μία λόγχη λόγχισε τὸ παράνομο ζευγάρι ποὺ συνουσιαζόταν. Τὸ παράδειγμά του ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἄλλοι Ἰσραηλίτες ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ Μωυσῆ. Ἔτσι φονεύθηκαν 24.000 ἄτομα! Τί φοβερὸ πλῆγμα πέτυχαν οἱ ἐχθροὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ ματώσει οὔτε μύτη ἀπ’ αὐτούς. Ὁ Θεὸς παρήγγειλε μετὰ ἀπὸ αὐτὸ νὰ θεωροῦν τοὺς Μαδιανίτες πάντοτε ὡς ἐχθρούς τους καὶ ποτὲ νὰ μὴ συνάψουν σχέσεις μαζί τους. Εἶναι δόλιοι καὶ πανοῦργοι καὶ ὡς ἐκ τούτου πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς φανεροὺς ἐχθρούς τους, ποὺ προσπαθοῦν νὰ τοὺς καταστρέψουν μὲ πόλεμο.
Καὶ τίθεται τὸ θέμα· ποιός συμβούλευσε τοὺς Μωαβίτες καὶ τοὺς Μαδιανίτες νὰ προσπαθήσουν νὰ καταστρέψουν τοὺς Ἰσραηλίτες παρασέρνοντάς τους στὴν εἰδωλολατρία καὶ τὴν πορνεία;
Ἡ ἀπάντηση δίνεται στὸ ΛΑ´ κεφ. τῶν Ἀριθμῶν. Ἐκεῖ ὁ Θεὸς δίδει ἐντολὴ στὸν Μωυσῆ νὰ ἐκδικηθεῖ τοὺς Μαδιανίτες γιὰ τὸ πονηρὸ τέχνασμά τους ἐπιτιθέμενος ἐναντίον τους. Πράγματι ἔτσι κι ἔγινε· οἱ Ἰσραηλίτες τοὺς κατατρόπωσαν, φόνευσαν κάθε ἀρσενικό, τοὺς βασιλεῖς τους καὶ μάλιστα τὸν Σούρ, τοῦ ὁποίου ἡ κόρη ἁμάρτησε ἐπιδεικτικὰ μὲ τὸν Ἰσραηλίτη μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς φονεύσει ὁ Φινεές, καὶ τὸν Βαλαὰμ (Ἀρ. ΚΑ´8, πρβλ. καὶ Ἰησ. Ναυῆ ΙΓ´ 22). Εἶναι ὁ γνωστός μας μάγος Βαλαάμ, ποὺ προφανῶς πῆγε νὰ ζήσει μὲ τοὺς Μωαβίτες, συμβουλεύοντάς τους καὶ ἀμειβόμενος γι’ αὐτό. Συνέλαβαν δὲ ὡς αἰχμαλώτους τὶς γυναῖκες τους, πῆραν δὲ ὡς λάφυρα τὰ ζῶα τους καὶ τὰ ὑπάρχοντά τους. Ὅταν ὁ Μωυσῆς εἶδε ὅτι δὲν φονεύσανε τὶς γυναῖκες τῶν ἐχθρῶν τους, ὀργίσθηκε ἐναντίον τῶν ἀρχηγῶν τοῦ στρατοῦ  καὶ τοὺς εἶπε· γιατί τὶς ἀφήσατε νὰ ζήσουν καὶ τὶς κρατήσατε σὰν αἰχμάλωτες; Δὲν πρέπει αὐτὲς νὰ ζήσουν, διότι αὐτὲς ὑπῆρξαν ἡ αἰτία ν’ ἀποστατήσουν οἱ Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ καταφρονήσουν τὶς ἐντολές του, νὰ λατρεύσουν τὸ εἴδωλο Φεγὼρ καὶ ἔτσι νὰ τιμωρηθοῦν ἀπὸ τὸν Κύριο. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ κάνανε οἱ γυναῖκες τῶν ἐχθρῶν σας σύμφωνα μὲ τὴ συμβουλὴ ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Βαλαὰμ (Ἀρ. ΚΑ´15-16). Ὁ Βαλαὰμ λοιπὸν ἦταν αὐτὸς ποὺ συμβούλευσε τοὺς ἐχθρούς τοῦ Ἰσραὴλ πῶς νὰ ἐξοντώσουν τοὺς Ἰσραηλίτες, χωρὶς αὐτοὶ νὰ πάθουν τίποτα. Τος συμβούλευσε ν τος παρασύρουν στν μαρτία, στε ν χάσουν τν ελογία κα τν προστασία το Θεο. κανε ὅ,τι κα διάβολος στν παράδεισο μ τος πρωτοπλάστους.
Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει τὸ βιβλίο τῶν Ἀριθμῶν μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν καὶ ἄλλα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Στὴν Ἀποκάλυψη (β´12-15) ὁ Θεός, ἀφοῦ ἐπαινέσει τὸν ἐπίσκοπο τῆς Περγάμου, ὁ ὁποῖος ν κα κατοικε σ μέρος που βρίσκεται θρόνος το σαταν κα μάλιστα σ μέρες διωγμο κα παρλα ατ κρατ τ νομα τοῦ Θεο καὶ δὲν ἀρνήθηκε τὴν πίστη πρὸς Αὐτόν, ν τούτοις τν μαλώνει, διότι νέχεται μερικοὺς ποὺ «ἔχουν τὴ διδαχὴ τοῦ Βαλαάμ, ὁ ὁποῖος δίδαξε τὸν Βαλὰκ νὰ βάλει σκάνδαλο, δηλαδὴ παγίδα, μπροστὰ στοὺς Ἰσραηλίτες καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ φᾶνε εἰδωλόθυτα καὶ νὰ πορνεύσουν». Αὐτοὺς ποὺ ἀνέχεται ὁ ἐπίσκοπος τῆς Περγάμου εναι ο πνευματικο διάδοχοι τοῦ Βαλαάμ, οἱ Νικολαΐτες, οἱ ὁποῖοι θέλανε νὰ συνδυάσουν τὴ χριστιανικὴ πίστη μὲ τὴν ἀνήθικη ζωή.
Γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς αὐτοὺς μᾶς μιλᾶ καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος (Β΄ Πετρ. β´ 10-22) καί, ἀφοῦ δώσει τὰ χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, λέγει ὅτι «ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τὸν εὐθὺ δρόμο, πλανήθηκαν καὶ ἀκολούθησαν τὴν ὁδὸ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὁ ὁποῖος ἑλκύσθηκε νὰ πάρει τὴν ἄδικη ἀμοιβὴ (τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἰσραὴλ) καὶ ἐλέγχθηκε ἀπὸ τὸ ἄφωνο ὑποζύγιό του, τὸ ὁποῖο μὲ ἀνθρώπινη φωνὴ ἐμπόδισε τὴν παράνομη καὶ παράφρονα ἐνέργεια τοῦ προφήτη» (15-16).
Καὶ ὁ ἀδελφόθεος Ἰούδας στὴν ὁμώνυμη ἐπιστολή του ἀσχολεῖται μὲ τοὺς Νικολαΐτες καὶ λέγει ὅτι αἱρετικοὶ αὐτοὶ «πορεύτηκαν στὴν ὁδὸ τοῦ Κάιν καὶ στὴν πλάνη τοῦ Βαλαὰμ ἔτρεξαν μὲ ἐνθουσιασμὸ χάριν ὑλικῆς ἀμοιβῆς καὶ μιμούμενοι τὴν ἀνταρσία τοῦ Κορὲ (πρβλ.Ι´ κεφ. Ἀριθμῶν) καταστράφηκαν» (11).

*      *      *

Μελετώντας κανεὶς τὴν ἱστορία τοῦ Βαλαὰμ θυμᾶται τὴν πραγματεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι δύναται». Στὴν πραγματεία του αὐτή, ὅπως βέβαια καὶ σὲ ἄλλα ἔργα του, ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀποδεικνύει μέσα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ ὅτι ἕνα εἶναι τὸ μόνο κακὸ καὶ ὄντως λυπηρὸ διὰ τὸν ἄνθρωπον· ἡ ἁμαρτία. Ἀπὸ αὐτὴν πρέπει νὰ φυλαγόμαστε καὶ μόνο αὐτὴ νὰ φοβόμαστε. Ἂν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὸ πετύχουμε, κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς βλάψει.

ΠΗΓΗ: http://www.pmeletios.com/

ΣΧΟΛΙΟΝ «Χρ. Βιβλ.»: Ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΝΟΧΗ στὴν δημόσια καὶ ἀναίσχυντη ἁμαρτία συνεπάγεται τὶς ἴδιες συνέπειες.  Ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ σχετικοποίηση τῶν ΑΠΟΛΥΤΩΝ ἀπαγορεύσεων τοῦ Θεοῦ γιὰ ἐπιμειξίες γαμικές, ἢ ἀναμίξεις δογματικὲς ἢ «κοινὰ ἀνακοινωθέντα» ἢ ἐπικοινωνιακὰ μίγματα καὶ «κοκταίηλ διομολογιακῆς ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας» (ποὺ μάλιστα ἔχει γιὰ συνήγορο τὰ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ !)
Καὶ κάτι ἄλλο : Στὶς ἡμέρες μας, ἐπειδὴ ἡ πονηρία ἔχει λεπτυνθεῖ καὶ «προοδεύσει», ἐνδέχεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν διαδόχων τοῦ Βαλαάμ νὰ μὴ εἶναι σὲ μετρητά, ἀλλὰ εἰς εἶδος, καὶ μάλιστα ἄυλο, π.χ. διαφήμιση, ἐπικοινωνία, προβολή, «προαγωγή» ἢ χορηγίες γιὰ φιλανθρωπικούς σκοπούς κ.ἄ.!


, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: