ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; (Ἁγ. Ἰω. Δαμασκηνός)

Γιατί γινε νθρωπος Υἱὸς το Θεο

Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ χαρίση στὸν ἄνθρωπο πάλι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο τοῦ δώρισε, ὅταν τὸν ἔπλασε. Γιατὶ τὸν δημιούργησε σύμφωνα μὲ τὴν δική του εἰκόνα, νὰ ἔχη δηλαδὴ νοῦ καὶ νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Συγχρόνως, τὸν προώρισε νὰ τοῦ μοιάση, ποὺ σημαίνει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος τέλειος στὶς ἀρετές, πράγμα κατορθωτὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύσι. Διότι οἱ ἀρετές, ὅπως ἡ ἀμεριμνησία, ἡ ἠρεμία, ἡ ἀκεραιότητα, ἡ ἀγαθότητα, ἡ σοφία, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλευθερία ἀπὸ κάθε κακία, εἶναι κύρια γνωρίσματα τῆς φύσεως τοῦ Θεοῦ. Δημιούργησε, λοιπόν, ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι σὲ κοινωνία καὶ σχέσι μαζί Του, διότι τὸν ἔπλασε νὰ μείνη ἄφθαρτος καὶ ἔχοντας κοινωνία μαζί Του τὸν μετέφερε στὴν ἀφθαρσία. Ὅμως ἐμεῖς, ἀφοῦ μὲ τὴν παράβασι τῆς ἐντολῆς τὰ γνωρίσματα ποὺ εἴχαμε, ὡς “κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ” πλασμένοι, τὰ ἀλλοιώσαμε καὶ τὰ διαστρέψαμε καὶ ἀφοῦ πήγαμε στὸν χῶρο τῆς κακίας, χάσαμε τὴν κοινωνία μας μὲ τὸν Θεό. Διότι ποιά σχέσι μπορεῖ νὰ ἔχη τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι; Κι ἐπειδὴ ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὴν ζωή, πέσαμε στὴν φθορὰ τοῦ θανάτου.
Ἐπειδὴ μᾶς προσέφερε ὅ,τι καλύτερο καὶ δὲν τὸ διαφυλάξαμε, γεύθηκε Ἐκεῖνος τὸ χειρότερο -ὁμιλῶ γιὸ τὸ ὅτι ντύθηκε τὴν ἀνθρώπινη φύσι μας- γιὰ νὰ ἀνακαινίση μὲ τὸν ἑαυτό Του καὶ στὸν ἑαυτό Του τὸ “κατ᾽ εἰκονα” καὶ τὸ “καθ᾽ ὁμοίωσιν”. Ἐπίσης, νὰ μᾶς διδάξη τὴν ἐνάρετη ζωή, ἀφοῦ τὴν ἔκανε μὲ τὴν δική Του ἐπίγεια ζωὴ εὐκολοκατόρθωτη γιά μᾶς. Κι ἀκόμα, νὰ μᾶς ἐλευθερώση ἀπὸ τὴν φθορά, συνδέοντάς μας μὲ τὴν ζωή, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἔγινε ἀρχὴ τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Ἀκόμα, νὰ ξανακάνη καινούργιο τὸ λερωμένο καὶ σπασμένο δοχεῖο ποὺ ἦταν ὁ ἄνθρωπος. Νὰ μᾶς λυτρώση ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου καλώντας μας νὰ ἀναγνωρισουμε τὸν Θεό μας. Νὰ μᾶς δώση δύναμι καὶ νὰ μᾶς ἐκπαιδεύση, ὥστε νὰ παλαίψουμε νικηφόρα τὸν τύραννο μὲ ὑπομονὴ καὶ ταπείνωσι.
Καταργήθηκε, λοιπόν, ἡ θρησκεία τῶν δαιμόνων μὲ τὴν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ, ἡ κτίσι ἁγιάσθηκε μὲ τὸ Θεῖο Του αἷμα, οἱ βωμοὶ καὶ οἱ ναοὶ τῶν εἰδώλων γκρεμίσθηκαν, ρίζωσε ἡ Θεογνωσία, ἡ ὁμοούσιος Τριάς, ἡ ἄκτιστη Θεότητα, λατρεύεται ὁ Ἑνὸς Ἀληθινὸς Θεός, ὁ Δημιουργὸς τῶν ὅλων καὶ Κύριος. Τώρα, λοιπόν, οἱ ἀρετὲς ἔγιναν πραγματικότητα, ἐλπίδα ἀναστάσεως δωρήθηκε μὲ τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Τρέμουν πιὰ οἱ δαίμονες μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ παλαιότερα ἦταν σκλάβοι τῶν δαιμόνων.
Καὶ τὸ ἀξιοθαύμαστο εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὰ πάθη καὶ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Σὲ ὅλη τὴν γῆ κηρύχθηκε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, ὄχι μὲ πόλεμο καὶ ὅπλα καὶ στρατούς, ποὺ συνέτριβαν τοὺς ἐχθρούς. Κηρύχθηκε ἀπὸ λίγους, γυμνούς, πτωχοὺς καἀγραμμάτους, ποὺ τοὺς ἔδιωχναν ἀπὸ παντοῦ, ποὺ τοὺς χτύπαγαν, ποὺ τοὺς θανάτωναν, ποὺ μιλοῦσαν γιἕναν σταυρωμένο καὶ νεκρό, ποὅμως ἐπεκράτησαν στοὺς σοφοὺς καὶ δυνατούς, γιατί τοὺς ἀκολουθοῦσε ἀκαταμάχητη δύναμι τοῦ σταυρωμένου Χριστοῦ. Ὁ θάνατος, ποὺ ἦταν πρὶν φοβερός, νικιέται  καὶ καταδικάζεται πλέον, ὡς μισητὸς καὶ ἀπόβλητος ἀπὸ τὴν ζωή.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ εἶναι τὰ γνωρίσματα τῆς δυνάμεώς Του. Διότι δὲν διέσωσε τώρα – ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Μωυσῆ – ἕναν λαὸ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν σκλαβιὰ τοῦ Φαραώ, περνώντας τον μέσα ἀπὸ τὴν θάλασσα. Ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα ἔσωσε ἀπὸ τὴν φθορὰ τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τὸν κακὸ τύραννο, τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἔσωσε τοὺς ἀνθρώπους ὄχι μὲ τὴν βία. Καὶ τοὺς ὡδήγησε στὴν ἀρετή, ὄχι θάβοντάς τους μέσα στὸ χῶμα, οὔτε καίγοντάς τους μὲ φωτιά, οὔτε διατάζοντας νὰ λιθοβολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοί, ἀλλ πείθοντάς τους μὲ πραότητα καὶ μακροθυμία, νἐκλέξουν τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ συναγωνίζωνται στοὺς κόπους γιὰ χάρι της καἔτσι νὰ εὐχαριστοῦνται.
Πρίν, ὅταν ἁμάρταναν, τιμωροῦνταν μὲ χτυπήματα. Κι ὅμως ἐκεῖνοι ἐπέμεναν στὴν ἁμαρτία, τὴν ὁποία ἀνεγνώριζαν γιὰ Θεό. Τώρα, πρὸς χάριν τῆς πίστεως στὸν Θεὸ καὶ τῆς ἀρετῆς, προτιμοῦν τὰ κτυπήματα καὶ τὶς κακοποιήσεις καὶ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο.

 

 

 

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: