ΜΕΓΑ ΔΕΙΠΝΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ
(ιδ´ 16- 24. Μέγα Δεῖπνο)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷκυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

1. Ἕνα Σάββατο ὁ Κύριος προσκλήθηκε καὶ κάθισε στὸ σπίτι κάποιου Φαρισαίου γιὰ φαγητό. Κι ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἦταν στὸ τραπέζι, τοῦ εἶπε: Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ φάει γεῦμα στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος τότε πῆρε ἀφορμὴ γιὰ νὰ μιλήσει γιὰ τὴν αἰώνια εὐφροσύνη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Μεγάλου Δείπνου. Κάποιος ἄνθρωπος, εἶπε, ἔκανε μεγάλο βραδινὸ συμπόσιο καὶ κάλεσε πολλούς. Κι ἔστειλε τὸν δοῦλο του γιὰ νὰ πεῖ στοὺς προσκεκλημένους: Ἐλᾶτε, ὅλα πλέον εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὸ μεγάλο δεῖπνο.Μᾶς προκαλεῖ ἐντύπωση ὅτι, ἐνῶ ὁ Κύριος ρωτήθηκε γιὰ γεῦμα, μιλάει γιὰ δεῖπνο. Γιατί λοιπὸν ὀνομάζει τὴν οὐράνια Βασιλεία του δεῖπνο καὶ μάλιστα μέγα δεῖπνο; Ὁ Κύριος προτιμάει νὰ ἀναφερθεῖ σὲ δεῖπνο, διότι ἕνα δεῖπνο ἔχει μεγαλύτερη διάρκεια ἀπὸ ἕνα μεσημεριανὸ τραπέζι καὶ ἔχει μεγαλύτερη εὐφροσύνη. Θέλει ἔτσι νὰ δείξει ὅτι τὸ πανηγύρι τῆς Βασιλείας του θὰ εἶναι ἀτελεύτητο καὶ λαμπρό. Μὴ φαντασθοῦμε βέβαια μὲ τὴ λέξη «δεῖπνο» κάποιο ὑλικὸ βραδινὸ συμπόσιο ποὺ κάποτε τελειώνει ἢ δημιουργεῖ κορεσμό, ἀλλὰ δεῖπνο πνευματικό, ὅπου θὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ πλούσια πνευματικὰ ἀγαθὰ ποὺ ἑτοίμασε ὁ Θεὸς για μᾶς. Καὶ ποιὰ εἶναι τὰ ἀγαθὰ τοῦ οὐρανίου δείπνου; Οὔτε μποροῦμε νὰ τὰ κατανοήσουμε, οὔτε νὰ τὰ φαντασθοῦμε. Πῶς νὰ καταλάβουμε τί σημαίνει ὅτι αἰωνίως θὰ συναναπαυόμαστε μὲ τοὺς δικαίους καὶ ὅλες τὶς ἀγγελικὲς θεῖες δυνάμεις καὶ θὰ γευόμαστε τὶς ἄπειρες πνευματικὲς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ; Πῶς νὰ κατανοήσουμε τί σημαίνει αἰώνια ἀναψυχὴ καὶ εὐφροσύνη, τί σημαίνει πνευματικὸς χορτασμὸς τῶν πτωχῶν ψυχῶν μας στὴν ἐπουράνια Βασιλεία του;Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἑτοίμασε γιὰ μᾶς ἄπειρα καὶ ἀπερίγραπτα ἀγαθά, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ συλλάβουμε. Καὶ ἀπευθύνεται στὸν καθένα μας καὶ μᾶς καλεῖ στὴ Βασιλεία του γιὰ νὰ μᾶς καταστήσει αἰώνια εὐτυχισμένους. Μᾶς καλεῖ μέσα ἀπὸ τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας, μὲ διάφορα πρόσωπα δικά του ποὺ στέλνει στὴ ζωή μας, μᾶς καλεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία του καὶ τὰ Μυστήριά της, μὲ τὴ μελέτη καὶ τὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου, μὲ τὶς θεῖες ἐπισκέψεις στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιά μας, μὲ θεῖα σκιρτήματα καὶ νεύσεις. Μᾶς καλεῖ μὲ μία ἐσωτερικὴ φωνὴ στὴ συνείδησή μας, στὰ μύχια τῶν καρδιῶν μας. Ἐλᾶτε, μᾶς λέει ὁ Θεός. Ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Τὸ οὐράνιο δεῖπνο σᾶς περιμένει. Μᾶς περιμένει δηλαδὴ μιὰ ζωὴ αἰώνια, μιὰ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους, ἕνα πανηγύρι ποὺ δὲν θὰ τελειώσει ποτέ.
2.Οἱ προσκεκλημένοι τῆς Παραβολῆς σὰν νὰ ἦταν συνεννοημένοι ἄρχισαν νὰ ἀρνοῦνται τὸ κάλεσμα τοῦ οἰκοδεσπότη καὶ νὰ δικαιολογοῦν τὴν ἀπουσία τους ἀπὸ τὸ δεῖπνο. Ὁ πρῶτος εἶπε: Ἀγόρασα ἕνα χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω ἐκεῖ νὰ τὸ δῶ. Σὲ παρακαλῶ, θεώρησε δικαιολογημένη τὴν ἀπουσία μου. Ἄλλος πάλι εἶπε: Ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια καὶ πηγαίνω νὰ τὰ δοκιμάσω. Σὲ παρακαλῶ, δικαιολόγησε τὴν ἀπουσία μου. Κι ὁ τρίτος ἀπάντησε πιὸ ψυχρά: Πρὶν ἀπὸ λίγο ἔκανα τὸ γάμο μου καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἔλθω.Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ δοῦλος στὸν κύριό του καὶ τοῦ διηγήθηκε τὰ ὅσα ἔγιναν, ἐκεῖνοςθύμωσε καὶ τοῦ εἶπε: Βγὲς γρήγορα στὶς πλατεῖες καὶ τὰ στενὰ καὶ φέρε ἐδῶ μέσα τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς σακάτηδες, τοὺς χωλοὺς καὶ τυφλούς. Ὕστερα ἀπὸ λίγο ἐπέστρεψε πάλι ὁ δοῦλος καὶ εἶπε: Κύριε, ἔγινε ὅπως διέταξες.Ὑπάρχει ὅμως ἀκόμη χῶρος στὸ σπίτι. – Βγὲς λοιπὸν ἔξω ἀπ᾽ τὴν πόλη στοὺς δρόμους καὶ παρακίνησε ἐπίμονα ὅσους βρεῖς νά ’ρθουν ἐδῶ, νὰ γεμίσει τὸ σπίτι μου, τοῦ εἶπε ὁ οἰκοδεσπότης. Κι ἔκλεισε ὁ Κύριος τὴν παραβολὴ λέγοντας: Κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀρνήθηκαν τὸ κάλεσμα, δὲν θὰ γευθεῖ τὸ δεῖπνο μου.Βέβαια μέσα ἀπὸ τὴν Παραβολὴ ὁ Κύριος θέλει νὰ ὑποδηλώσει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ θεωροῦσαν ὅτι ἔχουν πρῶτοι τὸ δικαίωμα στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τελικὰ ἀποκλείσθηκαν ἀπ᾽ αὐτὴν γιὰ νὰ τὴν ἀπολαύσουν οἱ ἐθνικοί. Ὅμως ἡ Παραβολὴ αὐτὴ ἔχει καὶ γενικότερη ἐφαρμογὴ στὸν καθένα μας. Διότι ὁ Θεὸς καλεῖ ὅλους μας. Καὶ εἶναι φοβερὸ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν κλήση του προβάλλοντας τὶς ἀνόητες προφάσεις τῶν ἀρνητῶν τῆς Παραβολῆς. Εἶναι προφάσεις μικρὲς καὶ ὑποκριτικές, ποὺ ξεσκεπάζουν τὴν κακὴ διάθεση τῶν προσκεκλημένων. Διότι ὅλοι τους εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ἀπὸ καιρὸ γιὰ τὸ δεῖπνο αὐτό. Θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ρυθμίσει τὸ πρόγραμμά τους, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ συμμετάσχουν. Αὐτὲς οἱ προφάσεις ὅμως ἐπιπλέον δείχνουν πόσο μᾶς περισποῦν καὶ μᾶς δένουν οἱ φροντίδες τῆς ζωῆς, ἡ ἐργασία μας καὶ οἱ οἰκογενειακές μας ὑποχρεώσεις.Ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἱεραρχούσαμε σωστὰ τὰ πράγματα καὶ ἐκτιμούσαμε τὴν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, θὰ λέγαμε: Μὲ καλεῖ ὁ Θεὸς στὴν Βασιλεία του. Κανένα ἐμπόδιο δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἱκανὸ νὰ μοῦ στερήσει τὸν Παράδεισο. Διαφορετικὰ περιφρονώντας τὴν πρόσκληση καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ κινδυνεύουμε νὰ τὴ χάσουμε γιὰ πάντα. Κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε ὄχι κάτι μικρό, ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο, τὸ ἄπειρο, τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Κι ἂν χάσουμε τὸν Θεό, χάσαμε τὰ πάντα. Καμία πρόφαση λοιπὸν νὰ μὴ σταθεῖ ἐμπόδιο στὸ δρόμο μας πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν θὰ ἔχουμε καμία δικαιολογία.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. φ. 1990, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: