Η ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ι´ ΛΟΥΚΑ (ιγ´ 10-17)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ  ̓Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ  ̓Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ  ̓Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ  λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ.

1. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κάποιο Σάββατο ὁ Κύριος, ὅπως συνήθιζε, δίδασκε σὲ μία ἀπ᾽ τὶς Συναγωγές. Ἀνάμεσα στὸ πλῆθος μόλις ποὺ ξεχώριζε μία γυναίκα σκυμμένη διαρκῶς μὲ κυρτωμένο τὸ σῶμα της τόσο πολύ, ποὺ δὲν μποροῦσε καθόλου νὰ σηκώσει ὄρθιο τὸ κεφάλι της. Βασανιζόταν ἡ δύστυχη δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ σατανικὴ ἐνέργεια. Ὅταν λοιπὸν τὴν εἶδε ὁ Κύριος, τῆς φώναξε: Γυναίκα, εἶσαι ἐλευθερωμένη ἀπὸ τὴν ἀρρώστια σου. Ἅπλωσε πάνω της τὰ χαριτόβρυτα χέρια του καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἔγινε καλά, σηκώθηκε ὁλόρθη καὶ δόξαζε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν θεραπεία της.Γιατί ὅμως ὁ Κύριος σπλαχνίσθηκε καὶ θεράπευσε τὴ γυναίκα αὐτή, χωρὶς ἡ ἴδια νὰ ζητήσει τὴν θεραπεία της; Διότι ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦταν εὐσεβής. Ἂν καὶ εἶχε μία τόσο βασανιστικὴ καὶ παραμορφωτικὴ ἀσθένεια, ποὺ καθιστοῦσε δύσκολη καὶ ἐπίπονη κι αὐτὴν ἀκόμη τὴ μετακίνησή της, δὲν ἀπουσίαζε ὅμως ἀπὸ τὴ Συναγωγὴ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Ἐπιπλέον ἡ γυναίκα αὐτή, ἐνῶ ἦταν ἄρρωστη δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια, δὲν τὰ ἔβαλε μὲ τὸν Θεό, δὲν σκληρύνθηκε ἡ καρδιά της, δὲν ἔγινε ἄπιστη. Ἀντίθετα μέσα στὴ δοκιμασία της ἔμεινε σταθερὴ στὴν πίστη της. Καὶ προσῆλθε στὴ Συναγωγὴ μὲ τόσο κόπο, διότι εἶχε πόθο νὰ ἀκούει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Φαίνεται μάλιστα ὅτι ἄκουγε τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου μὲ ἐνδιαφέρον πολὺ κι ἐκδήλωνε βαθιὰ ἐμπιστοσύνη σ᾽ Αὐτόν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν τῆς ζήτησε πίστη γιὰ νὰ κάνει τὸ θαῦμα, διότι διέκρινε τὴν ἐσωτερική της διάθεση. Οὔτε τῆς εἶπε «σοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες». Κατόπιν μάλιστα τὴν ὀνόμασε καὶ «κόρη τοῦ Ἀβραάμ», γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὴν εὐσέβειά της.Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ἡ γυναίκα αὐτὴ εἶχε ἐξαγνισθεῖ μὲ τὴν ἀσθένειά της, εἶχε ἀποκτήσει βαθύτερη εὐσέβεια καὶ πίστη. Ἦλθε στὴ Συναγωγὴ γιὰ νὰ διδαχθεῖ καὶ νὰ ὠφεληθεῖ πνευματικῶς. Καὶ ὁ Κύριος μαζὶ μὲ τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς της τῆς χάρισε καὶ τὴ θεραπεία τοῦ σώματος.Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἔγινε σ᾽ ὅλους παράδειγμα ποὺ μᾶς διδάσκει πολύ. Μᾶς διδάσκει νὰ συμμετέχουμε κάθε Κυριακὴ στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ μάλιστα ἐμεῖς ποὺ δὲν πηγαίνουμε ἁπλῶς σὲ μία Συναγωγὴ γιὰ τὴν ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πηγαίνουμε στοὺς ἱεροὺς Ναούς μας, ὅπου τελεῖται ἡ φοβερὴ καὶ ἀναίμακτη θυσία τοῦ Κυρίου μας, ἄγγελοι καὶ ἅγιοι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς εἶναι ἀνάμεσά μας. Πόσο ἀδικαιολόγητοι λοιπὸν εἴμαστε νὰ ἀπουσιάζουμε, ὅταν μία συγκύπτουσα μὲ τόσο κόπο δὲν παρέλειπε τὸ ἱερό της καθῆκον. Καὶ τί ἀπολογία θὰ δώσουμε στὸν Θεὸ τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως, ὅταν ὁ Κύριος θὰ κρίνει μπροστά μας κι ἐκείνη κι ἐμᾶς; Κάθε Κυριακὴ λοιπὸν στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ παίρνουμε χάρη καὶ δύναμη, φῶς καὶ ζωή. Κάποτε καὶ τὸ θαῦμα, ἐὰν ὁ Θεὸς τὸ κρίνει.

Ο ΦΘΟΝΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜO

Μόλις ἡ γυναίκα θεραπεύθηκε, τὰ ἔκπληκτα μάτια ὅλων στράφηκαν πρὸς τὸν Κύριο. Ἕνας ὅμως δὲν ἄντεχε τὴν κατάσταση αὐτή. Ὁ Ἀρχισυνάγωγος! Αὐτὸς δὲν μπόρεσε νὰ κρύψει τὴ ζήλεια του, καὶ γεμάτος ἀγανάκτηση ἄρχισε νὰ διαμαρτύρεται: Ἕξι ἡμέρες μποροῦμε νὰ ἐργαζόμαστε, φώναξε. Αὐτὲς τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες νὰ ἔρχεστε νὰ θεραπεύεστε, κι ὄχι τὸ Σάββατο.Ὁ Κύριος ὅμως βλέποντας τὴ φοβερὴ ὑποκρισία καὶ τὸ φθόνο τοῦ Ἀρχισυναγώγου, τὸν ξεσκέπασε μπροστὰ σὲ ὅλους: Ὑποκριτή, τοῦ λέει. Ὁ καθένας σας τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου δὲν λύνει τὸ βόδι του ἢ τὸ γαϊδουράκι του ἀπὸ τὴν φάτνη καὶ δὲν τὸ πηγαίνει νὰ τὸ ποτίσει; Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ χωρὶς νὰ θεωρεῖται παραβάτης τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Αὐτὴ ὅμως ἡ γυναίκα, ποὺ εἶναι κόρη τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τὴν ἔδεσε ὁ σατανὰς μὲ τέτοια ἀρρώστια, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ σηκωθεῖ ὄρθια δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια, δὲν ἔπρεπε νὰ θεραπευθεῖ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου; Κι ἐνῶ τὰ ἔλεγε αὐτὰ ὁ Κύριος, ντροπιάζονταν ὅλοι οἱ ἀντίθετοί του καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Ἀρχισυνάγωγος.Διότι αὐτὸς ἦταν τόσο πολὺ κυριευμένος ἀπὸ τὸΝ φθόνο, ὥστε παραλογίστηκε. Ἐπειδὴ δὲν τολμοῦσε νὰ ἐλέγξει κατευθείαν τὸν Κύριο, τὰ ἔβαλε πονηρὰ καὶ ὑποκριτικὰ μὲ τὸΝ λαό. Τοὺς κατηγόρησε ὅτι παρέβαιναν τὸ Σάββατο, ἐνῶ καμία σχέση δὲν εἶχε ὁ λαὸς μὲ τὴΝ θεραπεία ποὺ ἔγινε. Ἀλλὰ οὔτε ἡ γυναίκα ποὺ θεραπεύτηκε παρακάλεσε τὸν Κύριο νὰ τὴν θεραπεύσει. Ἔπρεπε λοιπὸν αὐτὴ νὰ διαμαρτυρηθεῖ καὶ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν θεραπεία της; Τέλος, ἀντὶ νὰ ἀναγνωρίσει ὁ Ἀρχισυνάγωγος τὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε, τὸ παρουσιάζει ὡς μιὰ ἁπλὴ ἀνθρώπινη ἐνέργεια! Ἐὰν ἦταν ὅμως μία φυσικὴ θεραπεία, τότε γιατί δὲν τὴν ἔκανε ὁ ἴδιος στὴ συγκύπτουσα κάποια ἄλλη μέρα; Τόσα χρόνια τὴν εἶχε κοντά του.Ὁ φθόνος λοιπὸν παραλογίζει καὶ ἐξευτελίζει τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι μία ἀσθένεια ποὺ ὅταν μᾶς κυριεύσει, μᾶς κάνει ἀνεξέλεγκτους. Κάποτε ὁδηγεῖ καὶ σὲ πράξεις ἀποτρόπαιες καὶ ἐγκληματικές. Πάντοτε ὅμως ἀναστατώνει καὶ συχνὰ διαλύει τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις. Γίνεται τεῖχος ἀκόμη κι ἀνάμεσα σὲ συγγενεῖς. Διαλύει οἰκογένειες, φιλίες, καταστρέφει ψυχές. Χρειάζεται ἑπομένως πολλὴ προσοχή. Ἐὰν βλέπουμε μέσα στὴν ψυχή μας τὸ παραμικρὸ ἴχνος ζήλειας, μὴν τὸ ἀφήνουμε νὰ ἐξελιχθεῖ. Ἀλλὰ νὰ προστρέχουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ ζητοῦμε τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ τὸ καταπολεμήσουμε ἀμέσως, πρὶν νά εἶναι πολὺ ἀργά.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ» τ. 1990, 01 .12. 2009

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: