Ο ΙΩΒ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: «ΓΙΑΤΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ;»

Μιὰ καινούργια ἔκδοση τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους γιὰ ἕνα ζωτικῆς σημασίας θέμα: Θλίψεις καὶ πόνος καὶ ὑπομονή, μέσα ἀπὸ τὴν ἑρμηνευτικὴ καὶ βιωματικὴ προσέγγιση τοῦ βιβλίου τοῦ Δικαίου Ἰώβ.

(+) ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ
«ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ ΙΩΒ»
( Ἀνάλυση στὸ Βιβλίο τοῦ Ἰώβ) 

Ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου,
Ἅγ. Ὄρος 2010

Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ὑπὸ Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγ. Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου

.           Τὸν προσεχῆ Νοέμβριο (σημ. «Χ.Β.»:  δηλ. τοῦ 2010), συμπληρώνεται χρόνος ἀπὸ τὴν μακαρία κοίμησι τοῦ ἁγίου Γέροντος, π. Εὐσεβίου Βίττη. Πληροῦται καὶ γιὰ τὸν π. Εὐσέβιο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἄπ᾽ἄρτι. Ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν» (Ἀποκ. ιδ´13). Ὁ π. Εὐσέβιος μετετέθη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν πρωτοτόκων, ἀλλὰ τὰ ἔργα του τὰ θεοφιλῆ τὸν ἀκολουθοῦν. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν εἶναι τὰ συγγράμματά του, ἐκδεδομένα καὶ ἀνέκδοτα. Τὰ ἄφησε στὰ πνευματικά του παιδιά, στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, στὴν κοινωνία μας, ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη.
.      Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ βίος τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. Εἶναι τὸ τελευταῖο ἀνέκδοτο ἔργο του. Εὐγνωμονοῦμε τὸν ἅγιο Γέροντα, γιατί μᾶς ἐνεπιστεύθη τὴν ἔκδοσί του, ὅπως καὶ ὅλων τῶν ἔργων του. Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο πηγάζει πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον, γι᾽ αὐτὴν τὴν εὐλογία. Ἤδη ὡλοκληρώσαμε τὴν προετοιμασία τῆς ἐκδόσεως τοῦ πρώτου τόμου, τὸν ὁποῖον ἔχετε εἰς χεῖρας σας.
.          Ὁ π. Εὐσέβιος ἀγαποῦσε πάντοτε τὸν ἅγιο Ἰώβ, γι᾽ αὐτὸ καὶ μετέφρασε σὲ ποιητικὸ λόγο τὸ βιβλίο του, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 1999. Ἡ ἀγάπη τοῦ π. Εὐσεβίου πρὸς τὸν δίκαιο Ἰωβ ὀφείλεται στὴν διάθεσί του νὰ εἶναι μιμητὴς τῆς ὑπομονῆς καὶ τοῦ ἀγῶνος τοῦ Ἰώβ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐπόθησε τὴν ζωὴ τῆς ἐμπόνου ἀσκήσεως, τῆς νηστείας, τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς καὶ ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς στὸν συνάνθρωπο. Δὲν παρεχωρήθη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ὑποστῇ τὰ βάσανα καὶ τοὺς ἀκουσίους πόνους τοῦ Ἰώβ. Ἐξέλεξε ὅμως τὴν τρόπον τινὰ ἀντικατάστασί τους μὲ τοὺς ἑκουσίους πόνους τῆς ἀσκήσεως. Εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του τὸν ἐπεσκέφθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν ἀκουσίων πόνων τῆς ὀδυνηρᾶς καὶ ἀνιάτου ἀσθενείας, τὴν ὁποίαν ὑπέμεινε χωρὶς τὸ παραμικρὸν παραπόνον ἢ  γογγυσμόν, ἀλλὰ εὐχαριστῶν τὸν Θεόν . Ὑπῆρξε δίκαιος καὶ ἐνάρετος, ὅπως ὁ Ἰώβ, καὶ μιμητὴς τῆς ὑπομονῆς, τῆς καρτερίας καὶ τοῦ ἀγῶνος τοῦ Ἰώβ. Ἀπέδειξε, ὅπως ὁ Ἰώβ, ὅτι τὸν Θεὸν ἀγαπᾶμε ὄχι μόνον ὅταν μᾶς ἐπιδαψιλεύη τὰ δῶρα Του (τὴν ὑγεία, τὴν οἰκογενειακὴ εὐτυχία, τὴν εὐημερία κλπ.), ἀλλὰ καὶ ὅταν γιὰ λόγους παιδαγωγικοὺς μᾶς τὰ στερήσῃ.  Ὀφείλουμε νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Θεὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ ὄχι διὰ τὰ δῶρα Του.
.        Ἔχων ὁ π. Εὐσέβιος τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἦθος τοῦ Ἰώβ, ἦτο κατάλληλος διὰ νὰ ἑρμηνεύση τὸν βίον του. Ἔτσι τὸ ἔργον τοῦτο ἀποτελεῖ ἀπόσταγμα τῆς εὐσεβείας, τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀγῶνος τοῦ π. Εὐσεβίου. Ἡ μαρτύρια του εἶναι αὐθεντικὴ καὶ πολύτιμη.
.        Τὸ ἔργον χαρακτηρίζει ἁπλότητα ἀλλὰ καὶ βάθος θεολογικὸ καὶ πνευματικό. Περιέχει βασικὰ στοιχεῖα Ὀρθοδόξου Δογματικῆς καὶ Ἠθικῆς. Μᾶς βοηθεῖ νὰ κατανοήσωμε τὸ Ἱερὸ κείμενο, ἀλλὰ καὶ μᾶς οἰκοδομεῖ εἰς Χριστὸν μὲ τὶς διακριτικές του συμβουλές. Δὲν γράφει ὁ π. Εὐσέβιος γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ μερικὲς ἀλήθειες, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς μυήςῃ στὴν ἐν Χριστῷ ζωή.
.          Τὸ ἔργο εἶναι πολύτιμο, γιατί ἀναλύει τὸ θεόπνευστο κείμενο τοῦ Ἰώβ, τὸ ὁποῖον ἀπαντᾶ εἰς τὸ ἐρώτημα τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν ἐποχῶν: «Γιατί ὁ πόνος στὴν ζωή μας». Καὶ ἀκόμη στὸ πιὸ κρίσιμο ἐρώτημα: «Γιατί πάσχουν οἱ δίκαιoι». Ἐρωτήματα ποὺ πιθανῶς καὶ ἐμεῖς θὰ θέσουμε κάποτε στὸν Ἅγιον Θεόν. Καὶ ὅπως γράφει ὁ π. Εὐσέβιος: «Οἱ δοκιμασίες τῶν ἀνθρώπων δὲν ἀντιτίθενται οὔτε στὴν δικαιοσύνη oὔτε καὶ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ βλέπουμε στὴν ὅλη Ἱστορία τοῦ Ἰώβ».
.         Ἀναλάβαμε τὸν μικρὸ κόπο τῆς ἐκδόσεως τοῦ τελευταίου αὐτοῦ ἀξιολόγου ἔργου τοῦ π. Εὐσεβίου ἐξ ὑπακοῆς πρὸς αὐτὸν ποὺ μᾶς προσέφερε τόσα πολλὰ καὶ θυσίασε τὸν ἑαυτόν του στὸν βωμὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.
.       Μᾶς παρηγορεῖ ἡ σκέψις ὅτι ἡ ἁγία ψυχή του θὰ χαρῇ. Καὶ ἀκόμη ὅτι θὰ χαροῦν καὶ οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ ποὺ θὰ τὸ διαβάσουν καὶ θὰ ἐνισχυθοῦν στὸν ἀγῶνα τους.

+ Ἀρχιμ. Γεώργιος
Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου

Ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Α. ΤΟ ΔΡΑΜΑ

Τὸ ἱερό κείμενο (κεφ. α΄ καὶ β΄)
Μεταγραφή στὴν τρέχουσα γλῶσσα (κεφ. α΄ και β΄)
Ὁ Ἰὼβ καὶ ἡ πατρίδα του
Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἰώβ
Οἱ ἀρετές τοῦ Ἰὼβ στὴν ζωὴ καὶ στὴν πράξη
Ἡ οικογενειακή ζωὴ τοῦ Ἰὼβ
Ὁ Ἰώβ, εξέχων κοινωνικὸς παράγων
Ὁ πρῶτος πειρασμὸς τοῦ Ἰὼβ
Πῶς δέχθηκε ὁ Ἰὼβ τὴν καταστροφή
Ὁ δεύτερος πειρασμός τοῦ Ἰὼβ
Μιὰ ἄλλου εἴδους παγίδα τοῦ Σατανᾶ: ἡ σύζυγος τοῦ Ἰὼβ
Οἱ τρεῖς φίλοι – περί φιλίας 394

Β. Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΒ

Σπαρακτικὸς θρῆνος ὅλο παράπονο 407

(Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»)

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: