ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

Tὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ…Εὐρώπη!

τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰωακεὶμ Οἰκονομίκου,
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱ. Μ. Κίτρους

Ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι Ράμσεϋ, μιλώντας γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας δήλωσε: «Βεβαίως ὑπάρχει σημαντικὸς ἀριθμὸς δογμάτων τὰ ὁποία ὅλοι παραδεχόμαστε. Ὑπάρχουν ὅμως ὁρισμένα ἄλλα πράγματα, τὰ ὁποῖα ἄλλοι ἀπὸ ἐμᾶς δέχονται καὶ ἄλλοι ἀπορρίπτουν. Συγκρίνετε αὐτὸν τὸν τρόπο σκέψης μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐκεῖ θὰ βρεῖτε μία πλήρη καὶ ὡραία εἰκόνα, ἡ ὁποία προκαλεῖ ἑνιαῖο καὶ ἀδιαίρετο σύνολο. Ἐὰν ἀφαιρέσετε ὁποιοδήποτε στοιχεῖο, θὰ καταστρέψετε τὸ ὅλο. Ἡ Ὀρθοδοξία συνίσταται ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν ὁλότητα, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει τὸ θεῖο καὶ τὸ ἀνθρώπινο» (R.M.French, “The Eastern Orthodox Church”).
Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Καντέρμπουρι, ἀποτελεῖ θὰ λέγαμε ἕνα ὕμνο πρὸς τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Τὴν ἴδια ἄποψη ἔχουν καὶ κάποιοι Γερμανοὶ Θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφερόμενοι στὸν πλοῦτο καὶ τὸ μεγαλεῖο της Ὀρθοδόξου Λατρείας ἀναφέρουν: «Ἡ Ὀρθόδοξη Λατρεία ἀποτελεῖ μοναδικό, σὲ δύναμη καὶ παραστατικότητα, κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου» (Fr. Heiler).
«Ἡ λατρεία ἐπιδιώκει νὰ παρουσιάσει τὴν νίκη τῆς ζωῆς, τὴν ὁποία ἐξασφάλισε ἡ εἴσοδος τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο». (E. Seebarg).  Ὁ J.Tyciak ἀναφέρει: «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ λειτουργία της, εἶναι οἱ κατ᾽ἐξοχὴν πηγὲς τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὴν ὁποία ἡ ζωντανὴ πνοὴ τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας εἶναι ψηλαφητή». Ἀλλὰ καὶ ἕνας μεγάλος φιλλέλην καὶ λάτρης τῆς Βυζαντινῆς κληρονομιᾶς μας, ὁ ἀείμνηστος Στῆβεν Ράνσημαν στὴν τελευταία συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὶς 14 – 7 – 2000 στὸ Περιοδικὸ «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», ἀναφερόμενος στὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας εἶπε: «Μερικὲς φορὲς – τί νὰ πῶ – αἰσθάνομαι πολὺ ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες τῆς Δύσεως. Ὅμως, χαίρομαι μὲ τὴν σκέψη ὅτι στὰ ἑπόμενα 100 χρόνια ἡ Ὀρθοδοξία, θὰ εἶναι ἡ μόνη ἱστορικὴ Ἐκκλησία ποὺ θὰ ὑφίσταται. Ἡ Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία εἶναι σὲ πολὺ κακὰ χάλια, καὶ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία χάνει συνεχῶς ἔδαφος. Ἀλλά, εὐτυχῶς, ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει τὴν πραγματικὴ πνευματικότητα ποὺ οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες δὲν μποροῦν πλέον νὰ μεταδώσουν. Ὅλα αὐτὰ μὲ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θὰ διατηρηθεῖ σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἄλλες».

Αὐτὰ τὰ ἀναφέρω, γιατί, ἐνῶ μεγάλοι Θεολόγοι καὶ Ἱστορικοὶ μὴ Ὀρθόδοξοι, ἐγκωμιάζουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν συμβολή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ καὶ γιατί ὄχι καὶ στὴν Παγκόσμια κονίστρα, ἔρχονται οἱ ἡμέτεροι καὶ προσπαθοῦν νὰ κάνουν ἕνα ἔγκλημα. Ἕνα ἔγκλημα τὸ ὁποῖο θὰ φέρει τὴν καταστροφὴ στὰ νέα παιδιά. Καὶ μιλάω γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο τείνει νὰ γίνει προαιρετικό, καὶ μάλιστα κατατάσσοντάς το στὴν τελευταία θέση τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν. Ἔχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ἀποχριστιανοποιήσεως καὶ ἀποδομήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ ἰδανικά, τὶς ἀξίες καὶ τὰ ὁράματα μὲ τὰ ὁποῖα μεγαλούργησε τὸ Γένος μας ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἰῶνες. Ἡ ἀποδόμηση ξεκίνησε μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς γλώσσης, μὲ τὴν ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας, καὶ τώρα μὲ τὴν προαιρετικὴ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν.

Πολλοὶ ἰσχυρίζονται καὶ λένε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐπιταγὴ τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία θέλει μία ἀλλαγὴ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Αὐτὸ εἶναι πέρα γιὰ πέρα λάθος καὶ ἕνα μεγάλο ψέμα. Στὴν Εὐρώπη, ὑπάρχουν σχολεῖα, στὰ ὁποῖα τὸ μάθημα διδάσκεται κανονικότατα. Στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὶς Βρυξέλλες, τὰ σχολεῖα αὐτὰ στὰ ὁποῖα φοιτοῦν τὰ παιδιὰ τῶν ἐργαζομένων στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Εὐρώπη. Σὲ αὐτὰ τὰ σχολεῖα, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διδάσκεται ὄχι ὡς θρησκειολογικό, ἀλλὰ ὡς ὁμολογιακὸ μάθημα. Ἔτσι τὰ ἑλληνόπουλα, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ ἄλλων Ὀρθοδόξων, τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος πηγαίνει ἢ ὁ Θεολόγος ποὺ εἶναι ἀποσπασμένος ἐκεῖ, ἢ κάποιος κληρικὸς ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Βελγίου, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, διδάσκοντας κανονικὰ τὸ μάθημα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Προτεστάντες. Γιὰ ὅσους μαθητὲς δὲν εἶναι Χριστιανοὶ ἀλλὰ ἄλλων θρησκειῶν, τὴν ὥρα ἐκείνη διδάσκονται τὸ μάθημα τῆς Φιλοσοφίας.

Πολλοὶ γιὰ νὰ στηρίξουν τὰ ἀστήρικτα, ἐπικαλοῦνται τὸ παράδειγμα τῆς Γαλλίας. Ἡ Γαλλία ἀπὸ τὸ 1905 ἀποτελεῖ ἕνα λαϊκὸ Κράτος. Εἶναι ἡ χώρα καὶ ἡ πατρίδα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε ἕνα πόλεμο ἐναντίον τοῦ Κλήρου. Ἀλλὰ ποιοῦ κλήρου; Τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ. Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία παρὰ τὸν πόλεμο ποῦ δέχτηκε δημιούργησε τὰ δικά της σχολεῖα, στὰ ὁποῖα τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διδάσκονταν κανονικά. Τὸ παράδοξο ἦταν καὶ εἶναι ὅτι πολιτικοί, ὅπως καὶ ὁ σημερινὸς Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Νικολᾶ Σαρκοζί, προῆλθε ὄχι ἀπὸ κάποιο δημόσιο σχολεῖο ἀλλὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας. Δήλωσε μάλιστα ὅτι τὰ θρησκευτικὰ βιώματα ποὺ ἀπέκτησε τοῦ ἔκαναν καλὸ στὴν ζωή του.

Στὸ ἴδιο πνεῦμα κινεῖται καὶ ἡ Γερμανία. Στὶς περιοχὲς ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ Προτεσταντισμός, τὸ μάθημα γίνεται ἀπὸ Προτεστάντη Θεολόγο καθηγητή. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὶς περιοχὲς ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός. Γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ἔχει ὑπάρξει ἰδιαίτερη μέριμνα, ὥστε τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν τῶν ἄλλων δογμάτων, τὴν ἴδια ὥρα τὰ ὀρθόδοξα παιδιὰ νὰ τὸ διδάσκονται ἀπὸ τοὺς Θεολόγους καὶ τοὺς κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἄλλωστε αὐτὸ ποὺ ἑνώνει τὸν Ἑλληνισμὸ τοῦ Ἐξωτερικοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὶς παραδόσεις.
Ἑπομένως ἂς σταματήσει αὐτὴ ἡ καραμέλα ὅτι φταίει ἡ Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη ἔχει τονίσει κατὰ κόρον ὅτι αὐτὰ τὰ θέματα ἀφοροῦν τὸ κάθε Κράτος μέλος χωριστὰ καὶ δὲν ἐπεμβαίνει. Τὸ πρόβλημα τὸ ἔχουμε δυστυχῶς ἐμεῖς. Ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ θέλουμε νὰ ξεριζώσουμε κάθε τί τὸ Ἑλληνορθόδοξο, κάθε τί ποὺ νὰ θυμίζει τὴν παράδοση καὶ τὴν ἱστορία τοῦ Γένους μας. Φαίνεται ὅτι ἡ θρησκεία, ἡ ἱστορία, ἡ παράδοση, καὶ κάθε τί ποὺ μᾶς ἑνώνουν σὰν Γένος πρέπει νὰ πεθάνουν. Ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτὰ θὰ πεθάνουμε καὶ ἐμεῖς. Καὶ τότε θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι στοὺς προγόνους μας, καθὼς καὶ στοὺς διαδόχους μας. Αὐτὸ τὸ ἔχει πεῖ ὁ μεγάλος ποιητής μας Κωστὴς Παλαμᾶς: «…χρωστᾶτε σὲ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θὰ ‘ρθοῦνε, θὰ περάσουν. κριτὲς θὰ μᾶς γεννήσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».

ΠΗΓΗ: amen.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: