ΙΩ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ: «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

Πρόλογος τοῦ νέου βιβλίου
τοῦ καθηγ. Ἰω. Κορναράκη
«ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥἘγχειρίδιο Εὐχαριστιακῆς Παιδείας».
Ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος Σωτῆρος Χριστοῦ,
Ἅγ. Ἀθανάσιος Κερκύρας,
Ἀθῆναι 2010.

Τὸ κείµενο τοῦ παρόντoς βιβλίoυ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσει στὸ βασικὸ ἐρώτηµα τῆς θέσης τοῦ µυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας στὸ κέvτρο τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας· Ποιές εἶναι οἱ σωτηριολογικὲς χαρισµατικὲς δωρεὲς τοῦ µυστηρίου αὐτοῦ στὴν προσωπικὴ πνευµατικὴ ζωὴ τοῦ µεταλαµβάνοντος πιστοῦ.

Ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου «Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ»

Εἶναι ἀσφαλῶς εὔλογο ὅτι ἡ ἀπάvτηση στὸ ἐρώτηµα αὐτὸ προϋποθέτει πρωτίστως τὴν ἐπισήµανση τῶν φθοροποιῶν συνεπειῶν τῆς παράβασης τῆς ἐvτολῆς τoῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἀδαµικὸ ἄνθρωπο, νὰ µἡ φάγει ἀπὸ τὸν καρπὸ τoῦ δέvτρου «τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν». Πρέπει πρῶτα νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος τὴν ἔκταση τῶν συνεπειῶν αὐτῶν στὴν προπτωτικὴ ἀνθρώπινη φύση, προκειµένου νὰ κατανοήσει ἐπαρκῶς τὶς διαστάσεις τoῦ σωτηριολογικοῦ χαρακτήρα τoῦ µυστηρίoυ τῆς θείας Εὐχαριστίας, δηλαδὴ τί προσφέρει ἡ µετάληψη τoῦ µυστηρίoυ αὐτοῦ στὸν µἐτεχοvτα σ᾽ αὐτὸ πιστό.
Ἐξ ἄλλου εἶναι εὐνόητo ὅτι ὁ κεvτρικὸς σωτηριολογικὸς ἱστός, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο διαπλέκεται ἡ διαπραγµάτευση τov θέµατoς τῆς παρούσης ἐργασίας, εἶναι ἡ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέρρευσαν οἱ ποικίλες σωτηριολογικὲς χαρισµατικὲς δωρεές, τὶς ὁποῖες πλέον παρέχει διαχρονικὰ τὸ µυστήριo τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Μετὰ τὴν Εiσαγωγή, στὴν ὁποία ἐκτίθενται οἱ κύριοι λόγοι τῆς ὑποβάθµισης τoῦ µυστηρίoυ τῆς θείας Εὐχαριστίας (Σημ. «Χ.Β»: πάντως εἶναι ποιμαντικῶς ὁριακὸ καὶ λειτουργιολογικῶς παρακεκινδυνευμένο -ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ συγγραφέως- αὐτὴ ἡ ὐποβάθμιση νὰ ἀποδίδεται, νὰ χρεώνεται δηλαδή στὸν παραδοσιακὸ τρόπο ἀναγνώσεως τῶν Εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας)  στὴν συνείδηση τῶν πιστῶν, προτάσσεται ἡ ἔκθεση τῶν φθοροποιῶν συνεπειῶν τῆς πτώσεως τoῦ ἀδαµικοῦ ἀνθρώπου στὴν ἀµαρτία καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἔκθεση καὶ διαπραγµάτευση τῶν σωτηριολογικῶν χαρισµατικῶν δωρεῶν τoῦ µυστηρίoυ τoῦ Βαπτίσµατoς στὸν ἀvαγεννηθέντα αὐτὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν φθορὰ τῆς ἁµαρτίας. Καὶ τέλος καταγράφονται συνοπτικῶς οἱ χαρισµατικὲς δωρεὲς τοῦ µυστηρίoυ τῆς θείας Εὐχαριστίας στὸν µεταλαµβάνοντα πιστό.
Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ σκοπὸς καὶ τὸ εἶδος τῆς διαπραγµάτευσης τoῦ θέµατoς τῆς παρούσης ἐργασίας τὴν κατατάσσουν στὴν κατηγορία ἑνὸς κατηχητικοῦ-διδακτικοῦ ἐγχειριδίου εὐχαριστιακῆς παιδείας. Ἀπευθύvεται στὸν πιστὸ ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος θὰ ἤθελε νὰ πληροφορηθεῖ γιατί πρέπει νὰ ἔχει ὡς κύρια φροντίδα σωτηρίας τoυ τὴν θεοφιλῆ συµµετoχή τoυ στὸ µυστήριo τῆς θείας Εὐχαριστίας. Στὸ µυστήριo τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ!


 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: