ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ (3)

«Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον»

ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»
-Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν χριστιανικὴν πίστιν καὶ ζωήν,
(ὑπὸ Ἀρχιμ. Λ. Ζιλλέ) ἐκδ. «ΖΩΗΣ», 1961

[Α´μέροςhttps://christianvivliografia.wordpress.com/2010/08/31/τὸν-ἄρτον-ἡμῶν-1/] [Β´μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/09/01/τὸν-ἄρτον-ἡμῶν-2/

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς θὰ ἀναζητήσῃ καὶ θὰ εὕρῃ τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς προσευχὰς τῆς θείας Λειτουργίας, εἰς τὰς ἀκολουθίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ προπαντὸς εἰς τὸ μέγα μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας. Θὰ τὸν ἀναζητήσῃ καὶ θὰ τὸν εὕρῃ εἰς τοὺς ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἰς τὰς ἀποφάνσεις τῶν Τοπικῶν Συνόδων, εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων. Κατὰ τὴν χριστιανικὴν ἀρχαιότητα τὰ ἔργα τῶν Πατέρων ὠνομάζοντο καὶ αὐτὰ Γραφαί. Συχνὰ ὅμως συμβαίνει νὰ ἀκούεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς ἔργα καὶ βιβλία ἀνθρώπων, ποὺ δὲν ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὴν «θεολογίαν». Ὁ Χριστιανὸς θὰ τὸν ἀναζητήση καὶ ἐκεῖ. Ὅποιος ἀνήκει ἀληθῶς εἰς τὸν Θεὸν ἠμπορεῖ νὰ διακρίνῃ καὶ νὰ ἀναγνωρίση παντοῦ καὶ ὑπὸ οἱασδήποτε συνθήκας ὅ,τι εἶναι ἐκ Θεοῦ.
Τέλος, ὁ Χριστιανὸς θὰ ἀναζητήση τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν συνείδησίν του, εἰς τὸ «ταμιεῖον» τῆς καρδιᾶς του. Ὁ Θεὸς ὁμιλεῖ εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, ἰδίως εἰς τὰς δυσκόλους στιγμάς, εἰς τὰς κρισίμους περιστάσεις. Ἀλλὰ διὰ νὰ τὸν ἀκούσωμεν, πρέπει νὰ συνηθίσωμεν νὰ εἰσερχώμεθα εἰς τὸ «ταμιεῖον» μας. Πρέπει, δηλαδή, νὰ καλλιεργήσωμεν τὴν πίστιν μας, νὰ ἀναπτύξωμεν τὴν προσοχήν μας, νὰ κατασιγάσωμεν τὸν θόρυβον καὶ τὰς φωνασκίας τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Εἰς τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ τοῦ «ταμιείου» ὁ Θεὸς προφέρει τὰ μυστικὰ ρήματά του καὶ τρέφει δι’ αὐτῶν τὴν ψυχήν. Ἐκεῖ θὰ προσπαθήσῃ ὁ Χριστιανὸς νὰ διδαχθῇ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ τί πρέπει νὰ πράττῃ, ἐκεῖ θὰ προσπαθήση νὰ γνωρίσῃ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκεῖ θὰ ἀρχίση νὰ ζῇ τὴν ζωὴν τῆς στενῆς καὶ ἐντελῶς προσωπικῆς ἑνώσεως μὲ τὸν Κύριον καὶ Δεσπότην τῆς ζωῆς του, τὸν Χριστόν.
Ἀλλ’ ὁ «ἄρτος», ποὺ κυρίως καὶ πρωτίστως πρέπει νὰ ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, εἶναι ὁ «Ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς», δηλαδὴ ὁ Ἰησοῦς, ὁ Θεὸς Σωτήρ, ὁ Θεὸς ποὺ σώζει, ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς προσφέρει ὡς βρῶσιν τὴν Σάρκα του καὶ ὡς πόσιν τὸ Αἷμα του. Πράγματι, κατὰ τὴν θείαν Εὐχαριστίαν ὁ Χριστὸς μᾶς καλεῖ νὰ «κοινωνήσωμεν», νὰ συμμετάσχωμεν, νὰ λάβωμεν τὸ μερίδιόν μας ἀπὸ τὴν θυσίαν ποὺ προσέφερε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, νὰ λάβωμεν τὴν μερίδα μας ἀπὸ τὴν προσφορὰν τοῦ Ἑαυτοῦ του, ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ ὑπὲρ ἡμῶν θυσιασθεὶς Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. Διὰ τῆς θείας Εὐχαριστίας γινόμεθα ἓν πνεῦμα, μία σὰρξ μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ μετὰ τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας. Ἂν καὶ πολλοί, καθιστάμεθα διὰ τοῦ ἑνὸς Ἄρτου, ἓν σῶμα, μία καρδία, μία ψυχή, εἷς ἄνθρωπος. Ἂς προσευχώμεθα λοιπὸν εἰς τὸν Πατέρα καὶ ἂς τοῦ ζητοῦμεν ὄχι μόνον νὰ μᾶς δίδῃ τὸν Υἱόν του, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς διδάσκῃ πῶς νὰ τὸν δεχώμεθα. Ἂς τὸν ἱκευτεύωμεν νὰ μᾶς φωτίζῃ ὄχι μόνον πόσον συχνὰ πρέπει νὰ πλησιάζωμεν εἰς τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, ἀλλὰ καὶ πῶς πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα.
(συνεχίζεται)
Διαφήμιση

,

  1. ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ (4) « Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: