ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ (1)

Ἐπειδὴ ἐκτιμᾶται ἀπὸ πολλοὺς ὅτι τὸ Φθινόπωρο καὶ τὸν Χειμώνα , ποὺ ἔρχονται, ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἡ ὁποία ἔχει προσβάλει τὴν χώρα μας θὰ ἐπιδεινωθεῖ, ἐπειδὴ δηλαδὴ -ἂν τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς πρὸς τὸ συμφέρον μας- ἴσως νὰ ποῦμε «τὸ ψωμὶ ψωμάκι»,  εἶναι χρήσιμος καὶ ἐπωφελὴς ὁ ἀναβαπτισμὸς στὴν ἑρμηνεία καὶ τὸν πνευματικὸ πλοῦτο τοῦ σχετικοῦ αἰτήματος τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση παρατίθεται κατωτέρω τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα.

«Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον»
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»
Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν χριστιανικὴν πίστιν καὶ ζωήν,
(ὑπὸ Ἀρχιμ. Λ. Ζιλλέ) ἐκδ. «ΖΩΗΣ», 1961
Τὰ τρία πρῶτα αἰτήματα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς ἀναφέρονται εἰς τὸν Θεόν, εἰς τὸν ἁγιασμὸν τοῦ Ὀνόματός του, τὴν ἔλευσιν τῆς βασιλείας του, τὴν πραγματοποίησιν τοῦ θελήματός του. Τώρα ὅμως ἔρχεται ἡ σειρὰ τῶν αἰτημάτων ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὸν ἄνθρωπον, ποὺ ἔχουν σχέσιν μὲ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου. Δι᾽ αὐτῶν ὁ Κύρος μᾶς διδάσκει πῶς νὰ ἐκθέτωμεν τὰς ἀνάγκας μας εἰς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα μας μὲ ἐμπιστοσύνην καὶ υἱϊκὴν παρρησίαν. Ὡς γνωστὸν δέ, ἡ πρώτη ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ «ἄρτος ὁ ἐπιούσιος».
Ὅπως θὰ ἴδωμεν ἡ λέξις «ἄρτος» ἠμπορεῖ νὰ σημάνῃ πολλὰ πράγματα. Ἀλλ᾽ ἡ πρώτη καὶ θεμελιώδης σημασία τῆς λέξεως εἶναι σαφεστάτη. Σημαίνει τὴν τροφήν μας καὶ γενικῶς ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὑλικὰ πράγματα, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα διὰ τὴν ζωήν μας.
Ἡ στάσις τοῦ Χριστιανοῦ ἔναντι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν πρέπει νὰ εἶναι περίπου ἡ ἀκόλουθος: Ἐν πρώτοις ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ μὴ θεωρῇ τὸ χρῆμα καὶ γενικῶς τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς προμηθεύει τὸ χρῆμα ὡς πράγματα ποὺ τοῦ ἀνήκουν δικαιωματικῶς ἢ ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ ἀποκτήσῃ ἁπλῶς διὰ τῆς εὐφυΐας, τῆς ἱκανότητος καὶ τῆς προσπαθείας του.  Τὰ μέσα τὰ ἀπαραίτητα διὰ τὴν ὑλικήν μας ζωὴν εἶναι καὶ αὐτὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν τὰ στερούμεθα, σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέπει, ἐπειδὴ γνωρίζει καλύτερον ἀπὸ ἡμᾶς τὰς ἀνάγκας μας, ὅλας τὰς ἀνάγκας μας, ὄχι μόνον τὰς προσκαίρους καὶ ὑλικάς, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰωνίους καὶ πνευματικάς. Ἐὰν λοιπὸν ἔχωμεν οἰκονομικὴν ἄνεσιν καὶ ὅλα ὅσα ἡ οἰκονομικὴ ἄνεσις μᾶς προσφέρει, πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμεν καὶ νὰ δοξάζωμεν τὸν Θεόν. Ἐὰν πάλιν δὲν ἔχωμεν, πρέπει μὲν νὰ τὴν ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀλλὰ χωρὶς νὰ παύωμεν νὰ τὸν δοξάζωμεν καὶ νὰ τὸν εὐλογοῦμεν. Γενικῶς, ὅμως, ὁ Χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ μεριμνᾶ ὑπερβολικῶς διὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσεν ὡς παράδειγμα τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, τὰ ὁποῖα οὔτε πλέκουν οὔτε ὑφαίνουν καὶ ὅμως εἶναι πολυτελέστερον ἐνδεδυμένα ἀπὸ ὅλους τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς. Μᾶς εἶπεν ἐπίσης ὅτι πρώτη καὶ κυρία φροντὶς τοῦ Χριστιανοῦ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ζήτησις τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης Αὐτοῦ καὶ ὅτι ὅλα τὰ ἄλλα θὰ «προστεθοῦν», θὰ μᾶς τὰ δώση ὁ Θεὸς ὡς κάτι τὸ ἐπιπλέον.

(συνεχίζεται)

Διαφήμιση

,

  1. ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ (3) « Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία
  2. ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ (4) « Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: