ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  • Στὶς 12 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη δύο Ἁγίων Μαρτύρων : Φωτίου καὶ Άνικήτου. Ἡ ὁμολογία καὶ τὸ μαρτύριό τους συνιστοῦν ἕνα δεῖγμα χριστιανικῆς «ἀπαντήσεως» ἀπέναντι στοὺς κάθε λογῆς τυράννους, δικτάτορες καὶ δυσωνύμους πολεμίους τῆς θεόσδοτης ἀνθρωπίνης τιμῆς καὶ ἀξίας καὶ ἐλευθερίας.

ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Πῦρ οὐκ ἐπτοήθητε, οὐ κατατέμνοντα ὄργανα, οὐ θυμὸν ἀλογώτατον, ἀφρόνως δικάζοντος, οὐχ ὁρμὰς λεόντων, οὐ βράσεις λεβήτων, οὐ τῶν μελῶν τὰς ἐκκοπάς, οὐδὲ θανάτου πικρὰν ἀπόφασιν, ὑμᾶς ἀθανατίζουσαν, καὶ πρὸς Θεὸν τὸν ἀθάνατον, εὐκλεῶς παραπέμπουσαν, ἀθληταὶ γενναιότατοι.

Φώτιος ὁ ἔνδοξος, καὶ ὁ θεόφρων Ἀνίκητος, ἡ δυὰς ἡ πανάριστος, Τριάδος λαμπρότησι, κατηγλαϊσμένοι, καὶ πεποικιλμένοι, ταῖς τῶν στιγμάτων καλλοναῖς, μετὰ Ἀγγέλων ἀεὶ ἀγάλλονται, τοῖς πίστει δὲ τὴν ἔνδοξον, καὶ ἱερὰν αὐτῶν ἄθλησιν, ἑορτάζουσι νέμουσι, φωτισμόν τε καὶ ἔλεος.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ

.       Ὁ Φώτιος ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ Ἀνικήτου. Κατάγονταν καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴ Νικομήδεια. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς θέλησε νὰ κινήσει διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, μίλησε μπροστὰ στὴν Σύγκλητο μὲ τοὺς πιὸ ὑβριστικοὺς λόγους ἐναντίον τους καὶ παντοίως διαλωβήσασθαι τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπειλήσαντος καὶ ἐξορίσειν ἐκ τῶν πανταχόθεν ἄκρων τοὺς Χριστιανοὺς φρυαξαμένου. Ἐκεῖ ἦταν παρὼν καὶ ὁ Ἀνίκητος, ποὺ ὅταν ἄκουσε αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ βασιλιά, ὄχι μόνο δὲν φοβήθηκε, ἀλλὰ σηκώθηκε  καὶ παρρησίᾳ Χριστιανὸν ἑαυτὸν ὠμολόγησε καὶ εἶπε στὸν Διοκλητιανό: «Πλανᾶσαι, βασιλιά, ἂν νομίζεις ὅτι μὲ τὰ μέτρα κατὰ τῶν Χριστιανῶν θὰ πετύχεις τοὺς ἀσεβεῖς σκοπούς σου. Μάθε ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν σήμερα τὴν ὑγιέστερη μερίδα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ θὰ ἦταν ἀνόητοι καὶ ἀναίσθητοι ἂν πίστευαν στὰ εἴδωλα. Γι’ αὐτὸ, ὅποια μέτρα καὶ ἂν πάρεις ἐναντίον τους, στὸ τέλος ζημιωμένος θὰ εἶσαι ἐσύ, ἐνῷ αὐτοὶ ἔνδοξοι μάρτυρες».
.        Ὁ Διοκλητιανός, προσβεβλημένος ἀπὸ τὴν παρατήρηση τοῦ Ἀνικήτου, διέταξε καὶ τὸν ἔριξαν τροφὴ σὲ ἕνα τρομερὸ λέοντα, ὃν ἰδὼν ὁ Ἅγιος μετὰ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς μανιώδους φορᾶς βρυξάμενον, ἐφοβήθη. Ἀλλὰ τὸ λιοντάρι σταμάτησε τὴν ἄγρια ὁρμή του καὶ ἡμέρεψε σὰν πρόβατο καὶ οἷον συμπαθήσας τῷ Ἁγίῳ τὸν ἐπιχυθέντα αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῷ προσώπῳ ἱδρῶτα, τῷ δεξιῷ ποδὶ ὥσπερ σπόγγῳ ἀπέματτε!!! Τότε ἀνέπεμψε εὐχαριστία στὸν Θεὸ ὁ Ἅγιος καὶ ἀμέσως ἔγινε μεγάλος σεισμὸς καὶ συνετρίβησαν πολλὰ εἰδωλολατρικὰ ἀγάλματα καὶ καταπλακώθηκαν πολλοὶ εἰδωλολάτρες.

.      Κατόπιν τὸν ἔβαλαν σὲ τροχὸ μὲ ἀναμμένη φωτιὰ ἀπὸ κάτω. Ἀλλὰ ὦ τοῦ θαύματος, ὁ τροχὸς μὲ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἁγίου σταμάτησε καὶ ἡ φωτιὰ ἔσβησε. Τότε ἔτρεξε καὶ τὸν ἀγκάλιασε (περιεπτύξατο αὐτὸν) ὁ ἀνεψιὸς του Φώτιος. Μόλις εἶδαν αὐτὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ἔδεσαν καὶ τοὺς δυὸ μέσα στὸ λεγόμενο λουτρὸ τοῦ Ἀντωνίου καὶ ὑπερθέρμαναν τὸ νερό. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ἔσπασαν οἱ πόρτες καὶ ἄνοιξε ἡ σκεπὴ καὶ πλῆθος ὕδατος ἀνεδόθη ὡς εἶναι αὐτοὺς οὐκ εἰς διακεκαυμένον καὶ πυρφόρον, ἀλλ᾽ εἰς δροσοβόλον χωρίον. Τελικῶς τοὺς ἔριξαν μέσα σὲ χωνοειδὲς καμίνι ὅπου ἐδέξαντο τὸ πέρας τῆς ἀθλήσεως καὶ τοὺς στεφάνους τῆς νίκης.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: