Αρχείο για th, 15 Ἰουνίου 2010

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τὸ Οἰκονομικὸν Πρόβλημα τῆς Μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδος

ὑπὸ Δρος Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ (Οἰκονομολόγου) Πανεπιστημίου
Πανεπιστήμιον τοῦ Σκράντον H.Π.Α.  (SCRANTON, U. S. A.)

«…Θὰ καταργήσωμεν ἐπίσης ὅλα τὰ χρηματιστήρια…Θ’ ἀντικαταστήσωμεν τὰ χρηματιστήρια διὰ μεγάλων εἰδκικῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων ὧν ὁ προορισμὸς θά εἶναι νά καθορίζωσι τὴν τιμὴν τῶν βιομηχανικῶν ἀξιῶν συμφώνως πρὸς τὰς βλέψεις τῆς (παγκοσμίου) κυβερνήσεως». Πρωτόκολλον ΚΑ´ (ΠΣΣ)

Ἰούνιος βι´ (2010)

Α´.  Πρόλογος

Ἡ  πρόσφατος οἰκονομικὴ κρίσις τῆς Ἑλλάδος ἤρχισεν, ὅπως καὶ αἱ ὑπόλοιποι κρίσεις τῆς ἡμετέρας χώρας, μὲ τὴν ζοφερὰν ἡμέραν τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ αϡοδ´ (1974). Ἔκτοτε, αἱ παραδοσιακαὶ ἡμῶν ἀξίαι καὶ ἀρεταὶ (οἰκονομία, ἀποταμίευσις, μέτρον εἰς τὴν κατανάλωσιν καὶ σπατάλην, ἀποφυγὴ χρεῶν, λιτότης, ἁπλότης, νηστεία, ἐγκράτεια, κ.λπ.) ἐλοιδορήθησαν, ἀναθεωρήθησαν καὶ ἀντικατεστάθησαν ὑπὸ κατωτάτων παθῶν καὶ ἐνστίκτων (ὡς τῆς σπατάλης, τοῦ ἀλογίστου δανεισμοῦ, τῆς ἀπάτης, τῆς διαφθορᾶς, τῆς κλοπῆς, τῆς οἰκειοποιήσεως δημοσίου χρήματος καὶ ξένης γῆς, τῶν παρανόμων προμηθειῶν, κ.λ.π.) προωθουμένων ὑπὸ τῶν «σοφῶν» καὶ «προοδευτικῶν» μὲ σκοπόν των τὴν εἰσηγμένην πλάνην. Στόχος δὲ τούτων ἦτο καὶ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τῆς χώρας, ἡ ἐξάρτησίς της ὑπὸ τῶν ξένων δανειστῶν, ἡ ἐξαγορὰ της ὑπὸ τῶν πολυεθνικῶν, ἡ ὑποταγὴ τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος καὶ τέλος, ἡ κοινωνική, πολιτιστικὴ καἰ πνευματικὴ καταστροφὴ τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν περιουσίου χώρας.

Ἡ ἀνάλυσις τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος θὰ ἦτο ἐλλιπής, ἐὰν ἐγένετο αὕτη μόνον μὲ τὴν πεπτωκυῖαν λογικήν μας καὶ τὴν κοσμικὴν ἐξήγησιν τῶν οἰκονομολόγων. Ὁ κόσμος ἡμῶν, ἡ θεία δημιουργία, δὲν εἶναι ἓν οἰκονομικὸν (ὑλικὸν) φαινόμενον, καθ’ ὅτι οὐκ ἐσμὲν οἰκονομικά, ἀλλὰ πνευματικὰ ὄντα καὶ ἡ θεία οἰκονομία ἀπέχει παρασάγγγας τῆς κοσμικῆς τοιαύτης. Ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἡμῶν τῶν Ἑλληνορθοδόξων, ὡς δίκαιος κριτὴς καὶ πολυεύσπλαγχνος παιδαγωγός, ἐπέτρεψε τὴν παροῦσαν κρίσιν, ὡς τὴν ἡμῶν νουθεσίαν καὶ μετάνοιαν, λόγῳ τῆς ἡμετέρας ἀποστασίας καὶ χλιαρότητος ὡς πρὸς τὴν πίστιν μας, τὴν ὁποίαν ὀφείλομεν νὰ διατηρήσωμεν ἀπαραχάρακτον ἕως τὴν ἐσχάτην τῶν ἡμερῶν, ἀνεξαρτήτως κρίσεων καὶ δυσχερειῶν, ἀκόμη καὶ διωγμῶν. Ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἀμφιβολίας, ἡ τρέχουσα οἰκονομικὴ κρίσις θὰ ἐνισχύσῃ πνευματικῶς τὴν Ὀρθόδοξον παραδοσιακὴν Ἑλλάδα.

Β´.  Ἡ ἐπιβαλλομένη ἔνταξις εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν ἕνωσιν

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς (ὅς διεκήρυττε, «χρειαζόμεθα γεωπόνους καὶ ὄχι θεολόγους», καθ’ ὡς ἐπίσης «χρειαζόμεθα μηχανικοὺς καὶ ὄχι θεολόγους») ἀπεδείχθη, ὡς πολιτικός, κυρίως μὲ τὴν ἐπάνοδόν του τὸ ­αϡοδ´ (1974), ἀνεπαρκὴς καὶ ἄνευ ὁράματος διὰ τὴν ἐλευθέραν, αὐτάρκη καὶ εὐημεροῦσαν Ἑλλάδα.
Ἐνέταξε ταύτην ἄνευ δημοψηφίσματος εἰς τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιορθόδοξον Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, ἓν συνονθύλευμα τοσούτων ἀνίσων, διαφορετικῶν, ἑτεροδόξων καὶ ἐξηρτημένων κρατῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀνόμοιοι οἰκονομίαι νὰ ἔχουν ἐλευθέραν διακίνησιν ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν καὶ συντελεστῶν τῆς παραγωγῆς (κεφαλαίου καὶ ἐργασίας). Αἱ μικραὶ χῶραι θὰ ἀπολέσουν τὸ συγκριτικόν των πλεονέκτημα, λόγῳ ὑψηλοτέρου κόστους παραγωγῆς, μειωμένης ἀποδοτικότητος καὶ διαφορετικοῦ τρόπου ζωῆς, ἐργασίας, καὶ φιλοσοφίας, ὡς ἡ ἰδιάζουσα Ἑλλάς.
Ἡ παμπόνηρος καὶ ἀγνώστου (ὑπόπτου) σκοπιμότητος εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις ἤρχισε νὰ δίδῃ ἀφειδῶς ἐπιδοτήσεις καὶ οἰκονομικὰ πακέτα εἰς τὰ κράτη-μέλη (ὡς καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ Ἅγιον Ὄρος), ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις. Οἱ πολιτικοὶ ἡγέται, ὑποτεταγμένοι εἰς ταύτην τὴν «νέαν τάξιν» (ἀταξίαν) ἠδιαφόρουν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν χώραν καὶ τὸν μοναδικόν της πολιτισμόν, παιδείαν καὶ αὐτάρκη οἰκονομίαν της. ᾨκειοποιήθησαν τὰς ἐπιδοτήσεις, ἐξεπούλησαν τὰς δημοσίας ἐπιχειρήσεις καὶ κατέστησαν τὸν Ἕλληνα, Εὐρωπαῖον (sic). Μὰ ὁ τίτλος «Ἕλλην» εἶναι ἀνώτερος τοῦ «Εὐρωπαῖος»· ἄρα, ὑπεβίβασαν τὸν λαόν μας. Ἡ προπαγάνδα πολὺ μεγάλη ὑπὲρ τῆς νέας ταύτης πραγματικότητος, τοῦ ὁράματος τῶν «Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης», τοῦ προτύπου τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Τὸ αϡπα´ (1981) ὁ κατ’ ὄνομα σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, Ἀνδρέας Παπανδρέου (ὃς ἐξηπάτησε τὸν λαόν μας, μὲ τὰ πομπώδη κενὰ συνθήματά του: “ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικᾶτο”), ὑπέγραψεν τὴν ἔνταξιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα (ΕΟΚ) καὶ εἰσήγαγε τὴν πάσης μορφῆς ἀπάτην καὶ νεωτερισμὸν εἰς τὸ Ἑλληνορθόδοξον ἡμῶν Ἔθνος. Ἡ κλεψιὰ ἔγινεν ἐπιστήμη, ὁ ἐξευρωπαϊσμὸς μας πραγματικότης, ἡ θρησκεία καὶ ἡ παιδεία μας κατεδιώχθησαν, ὁ δὲ ξενικὸς τρόπος ζωῆς κατέστη ἴδιον τοῦ Ἕλληνος. Διὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ «ὑψηλὰ» ὁράματα χρειάζεται εἰσόδημα, ψευδοευημερία, πλοῦτος καὶ εὔκολον κέρδος, μέσῳ Χρηματιστηρίου. Τοιουτοτρόπως, ἤρχισεν ἡ ἐξαπάτησις, ὁ σφετερισμός, ὁ δανεισμός, ἡ φοροδιαφυγή, ὁ παράνομος χρηματισμὸς καὶ πᾶν μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ ὡδήγει τὸν παραδοσιακὸν Ἕλληνα εἰς τὸν μοντέρνον καὶ ἀπηλευθερωμένον Εὐρωπαῖον. Ἡ ἐλευθέρα διακίνησις προϊόντων καὶ ἀτόμων, ἔφερε καὶ τὴν ἐθνοκτόνον παράνομον μετανάστευσιν εἰς τὴν ὁμογενῆ, ὅμαιμον καὶ ὁμόδοξον χώραν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖται σήμερον εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός της.

Τὸ βα´ (2001), ὁ ἕτερος «μέγας» ἡγέτης, Κώστας Σημίτης, ὡδήγησεν ἀντιδημοκρατικῶς τὴν Ἑλλάδα, παραποιῶν τὰ οἰκονομικά της στοιχεῖα καὶ παραπλανῶν τὴν πεπλανημένην Οἰκονονικὴν καὶ Νομισματικὴν Ἕνωσιν (ὡς ἔκαμνον καὶ τὸ 83% τῶν ἄλλων μελῶν τῆς ΟΝΕ), κατέστησεν ἡμᾶς μέλη εἰς τὴν φοβερὰν ταύτην Εὐρω-ζώνην. Ἀπωλέσαμε τὸ νόμισμά μας, τὴν παναρχαίαν δραχμήν, τὴν οἰκονομικήν μας ἀνεξαρτησίαν, τὴν νομισματικήν μας πολιτικήν, τὴν δημοσιονομικὴν καὶ ἐμπορικὴν τοιαύτην. Ἀνετιμήθησαν τὰ προϊόντα μας καὶ λόγῳ τῶν ὑψηλῶν τιμῶν των καὶ τῆς κερδοσκοπικῆς ὑπερτιμήσεως τοῦ εὐρώ, ἐμειώθησαν αἱ ἐξαγωγαί μας, ὁ τουρισμός μας καὶ αἱ ξέναι ἐπενδύσεις καὶ ηὐξήθη ἡ ἀνεργία· ὁ δανεισμὸς ἐσυνεχίσθη, ἡ κλεψιὰ ἐκορυφώθη καὶ ἡ τρέχουσα κρίσις ἤρχισε πλέον νὰ διαφαίνεται πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν διὰ τὴν δούλην ἐν ἐλευθερίᾳ Ἑλλάδα..

Τὸ βζ´ (2007), μία παγκοσμία οἰκονομικὴ κρίσις (καὶ μία ἀπαράδεκτος κυβέρνησις ὑπὸ τὸν «κουμπάρον» Κώστα Καραμανλῆ ἐν Ἑλλάδι), ἤρχισεν ἀπὸ τὴν κατευθυνομένην Ἀμερικὴν καὶ λόγῳ τῆς ἐπαράτου παγκοσμιοποιήσεως, ἐπεξετάθη εἰς ὅλον τὸν πλανήτην, ἐπιφέρουσα μέγα πλῆγμα εἰς τὴν εὐρωεξηρτημένην χώραν μας. Ἡ Ἑλλάς, λόγῳ τῆς ἐντάξεώς της, τῶν ψευδοδιαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν της, τῆς ἀλογίστου σπατάλης, τῶν ὑψηλῶν χρεῶν της καὶ τῆς ἐλλείψεως ἐθνικῆς δημοσίας πολιτικῆς, κατέληξεν ἕρμαιον τῶν κερδοσκόπων, ἐπαίτης τῶν ἑταίρων της καὶ ὑποχείριον τοῦ ἐθνοκτόνου καὶ ἐπιβάλλοντος ἀντιαναπτυξιακὴν πολιτικὴν Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Δυστυχῶς, οἱ ψευδοπολιτικοί της δὲν τῆς ἐπέτρεψαν νὰ παραμείνῃ αὕτη ἀνεξάρτητος καὶ αὐτάρκης, ἀκολουθοῦσα Ἐθνικὴν οἰκονομικὴν πολιτικὴν πρὸς ὄφελος τῶν Ἑλλήνων καὶ μόνον τούτων. Τώρα, ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν καὶ πτωχείαν, ἡ ὁποία ἀνεξελέγκτως ἐκορυφώθη εἰς βαθμὸν ἄκρως ἐπικίνδυνον, λόγῳ τῶν ἄλλων προηγηθεισῶν κρίσεων (ἁμαρτιῶν) εἰς τὴν πίστιν, τὴν παιδείαν, τὸν πολιτισμόν, τὴν παράδοσιν καὶ τὴν ἐν γένει διαβίωσιν ἡμῶν κατὰ τὰ τελευταὶα λε´ (35) ἔτη. Ἀλλ’ ὀφείλομεν νὰ γνωρίζωμεν ὅτι  λαὸς ἀναμάρτητος ἐστὶν ὁ πλουσιώτερος ἐν τῷ κόσμῳ!….

Γ´.  Ἐπίλογος

Τὸ πρόβλημα, τὸ οἰκονομικὸν τῆς χώρας (καθ’ ὡς καὶ πλεῖστα ἐκ τῶν ὑπολοίπων), τὰ ἐδημιούργησαν οἱ ἀνεπαρκεῖς διὰ τοιαύτην ἱστορικὴν χώραν πολιτικοί της μετὰ τὸ αϡοδ´ (1974). Εἶναι ἅπαντες οὗτοι ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ὑποτέλειάν των εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ συνένοχοι διὰ τὴν παράδοσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς αὐτάς, καθ’ ὡς καὶ διὰ τὴν μετάλλαξιν τῶν παραδοσιακῶν μας οἰκονομικῶν ἀξιῶν (ἀποταμιεύσεως, ὀλιγαρκείας καὶ δικαιώματος εἰς τὴν ἐργασίαν). Ἐπίσης, συνεργοὶ κατέστησαν οὗτοι διὰ τὴν ἀντιδημοκρατικὴν ἔνταξίν μας εἰς τὴν ΕΕ καὶ ΟΝΕ, διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας μας, διὰ τὴν κατάργησιν της βιομηχανίας καὶ βιοτεχνίας μας, διὰ τὴν παραχώρησιν τῆς Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ τέλος διὰ τὴν ἐμφαινομένην εἰς τὸν ὁρίζοντα πτώχευσιν τῆς χώρας. Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς ἀπαρνηθῆ τὸν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν της καὶ παιδείαν της, τὰ ὁποῖα παρεμποδίζουν τὸ «μέγα σχέδιον» τοῦ «φιλοταράχου γένους», αἱ μέλλουσαι οἰκονομικαὶ κρίσεις θὰ εἶναι μικρότεραι, ἀλλ’ ὁ πνευματικὸς ἡμῶν θάνατος βέβαιος.
Ἐν ἐπιλόγῳ, ἡ θεραπεία τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος τῆς μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἑξῆς: Οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι κατεχράσθησαν δημόσιον χρῆμα, δίκαιον ἔσται, νὰ πᾶνε ἅπαντες φυλακὴ καὶ νὰ κατασχεθοῦν (ἐκποιηθοῦν) αἱ περιουσίαι, τὰς ὁποίας ἐδημιούργησαν μὲ τὰς κλοπάς των εἰς βάρος τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας. Ἐπίσης, ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς τρεχούσης οἰκονομικῆς κρίσεως, νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν ΟΝΕ, ἐπιστρέφουσα εἰς τὸ πανάρχαιόν της νόμισμα, τὴν ἱστορικὴν δραχμήν, νὰ ἀποκτήσῃ αὐτόνομον δημοσιονομικήν, ἐμπορικὴν καὶ νομισματικὴν πολιτικήν. Νὰ ἀναπτύξῃ τὴν οἰκονομίαν της μὲ τὰ παραγωγικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα διαθέτει, τὸ ἐργατικόν της δυναμικόν, τόν ἐθνικόν της πλοῦτον, τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπαρχίας (τά χωριά μας εἶναι ἡ ἐλπὶς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν), τὸν ἰδικόν της τρόπον ζωῆς, τὰς ἀρετάς της καὶ τὰς ἀξίας της, αἱ ὁποῖαι διαφέρουν ἀπὸ αὐτὰς τῶν ἐλευθέρων ἀγορῶν τῆς δύσεως (Εὐρώπης) καὶ τῶν ἐλεγχομένων τούτων τῆς ἀνατολῆς (τέως κομμουνιστῶν ἢ τρεχόντων μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν). Δὲν χρειάζεται νὰ γίνωμεν Εὐρωπαῖοι, ἀλλ’ ὀφείλωμεν νὰ παραμείνωμεν Ἕλληνες. Ὡς προελέχθη, ἡ ἐπωνυμία «Ἕλλην» εἶναι ὑπερτέρα τοῦ «Εὐρωπαῖος». Τὸ τρέχον οἰκονομικὸν πρόβλημα ἠμπορεῖ νὰ λυθῇ μὲ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν νεοεποχητῶν πολιτικῶν, μὲ τὴν ἀνάνηψιν τῶν Νεοελλήνων καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψε τὴν οἰκονομικὴν ἡμῶν κρίσιν, ὥστε νὰ ὁδηγηθῶμεν καὶ πάλιν εἰς τὸν παραδοσιακὸν Ἑλληνορθόδοξον τρόπον ζωῆς, δι’ οὗ καὶ ἡ σωτηρία μας.

Advertisements

, ,

Σχολιάστε