ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΣΤΙΓΜΑ

  • Σήμερα γιὰ πρώτη φορὰ ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ νεοκαταταγέντος Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς. Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ δυσεύρετο τευχίδιο (ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἐπικίνδυνος ἡ σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συνόδου», Ἀθῆναι 1971), ποὺ περιέχει ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, παρατίθεται κατωτέρω.

Αἱ Ἅγιαι Ἑπτὰ Οἰκουµενικαὶ Σύνοδοι

Εἰς τὸν θεανθρώπινον ὀργανισµὸν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅλα εἶναι ὀργανικῶς συνδεδεµένα. Ἐγγίζων τις οἱονδήποτε πρόβληµα τῆς Ἐκκλησίας, ἐγγίζει αὐτὸ τοῦτο τὸ θεανθρώπινον Πρόσωπον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἡ ἀπόδειξις τούτου; Καὶ αἱ Ἑπτὰ Οἰκουµενικαὶ Σύνοδοι ! Ὅλαι αὐταὶ λύουν εἰς τὴν πραγµατικότητα ἓν πρόβληµα, ἓν παμπρόβληµα τοῦ πλανήτου τούτου καὶ τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀνθρωπίνου γένους: τὸ πρόβληµα τοῦ θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄχι ἁπλῶς ἡ µέριµνά των, ἀλλὰ ἡ πᾶσα µέριµνά των εἶναι: νά φυλάξουν ἄθικτον καὶ ἀπαραµόρφωτον τὸ Πανάγιον θεανθρώπινον Πρόσωπον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ὅλα τὰ ἄφθαρτα ἀγαθά, τὰ ὁποῖα Αὐτὸς ἔφερεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ – τῷ Σώµατι Αὐτοῦ – καὶ ἐκεῖ ἐθησαύρισε δι᾽ ὅλας τὰς ἐποχὰς καὶ δι᾽ ὅλην τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι φανερὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν Ἐποχῶν τὸ ἑξῆς κύριον δίδαγµα τῶν Ἑπτὰ Οἰκουµενικῶν Συνόδων: Μὲ τὴν λύσιν τοῦ προβλήµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ – τῆς Ἀποστολικῆς καὶ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Του – λύονται ἀµέσως καὶ ἐµµέσως ὅλα τὰ σπουδαιότερα προβλήµατα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Πᾶσα  νέα Οἰκουµενικὴ Σύνοδος δὲν θὰ εἶναι οὔτε Ἁγία οὔτε Οἰκουµενικὴ οὔτε ὀγδόη,  ἐὰν πρωτίστως δὲν δεχθῇ τὰς προγενεστέρας Οἰκουµενικὰς καὶ ἀσαλεύτους ἀποφάσεις των.
Εἰς τὴν πραγματικότητα ἡ νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος πρέπει νὰ εἶναι συνέχεια τῶν προγενεστέρων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διὰ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ Οἰκουμενική.

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: